كمك خواستن هم بلد نيستند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كاري نداريم كه پرسپوليســيها چندين بار مقابل نگرانيهايمان ســينه ســپر كردند و از بي خطر بودن شــكايت ژوزه گفتند اما امروز ميخواهيم بپرســيم كه آيا آنها واقعا جاي بهتري پيدا نكرده بودند براي كمك خواستن از هوادارانشان؟ در ارتفاع 5671 متري از سطح زمين كدام هوادار دست به جيب ايستاده بود براي دريافت شماره حساب پرسپوليس كه باشگاه پرچم كمكخواهیاش را اينطور بر قله دماوند برافراشته است؟ شايد هم درستتر باشد اگر از مديران باشگاه سوال كنيم كه از ظهر پنجشنبه كه اين پرچم بر قله زيبا و آتشفشاني دماوند برافراشته شد، آمار كمكهاي مردمي به پرسپوليس چقدر افزايش داشته و جز اين، باشگاه چه برنامهاي دارد براي تامين ميلياردها توماني كه به پرتغاليها- مانوئل ژوزه و دستيارانش- بدهكار است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.