قسط بندي بدهی مالياتی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رييس سازمان مالياتي اســتان تهران با بيان اينكه چهار تيــم فوتبال حاضر در ليگ قهرمانان آســيا بيش از 100 ميليارد تومان بدهي مالياتي دارند، از تســهيل و تقسيط بدهي آنهــا خبــر داد. محمدرضا نوري البتــه گفته كه قرار نيســت باشــگاهي از پرداخت ماليات معاف شود. او كه اخيرا به خاطر بدهي مالياتي پرســپوليس، اســتقالل، تراكتورســازي و نفت تهران با مديران اين باشگاهها ديدار كــرده، در توضيح صحبتهاي ابتدايــياش اينطور گفته: «چهار تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آســيا با مشكل بدهي روبهرو هستند. يكي از بدهيهاي مربوط به ماليات ميشــود كه با توجه به منافع ملي، سازمان ماليات تالش خــود را با رعايت قوانين و ضوابط در جهت حل مشــكل به كار خواهد گرفت. اين همكاري بدين معنا نيســت كه ماليات را ببخشــيم يا وصول نكنيم بلكه بر اساس قوانين، تسهيالتي در نظر گرفته شده و تقسيط آن در دستور كار قرار ميگيرد. در واقع مقرر شــد بــا توجه به محدوديت زماني كه براي اين تيمها وجود دارد، در مورد نحوه ميزان بدهي و شرايط بازپرداخت و ارائه تسهيالت اعم از تقسيط يا بخشودگي جرايم آنها اقدام شود.» رييس ســازمان مالياتي شهر و اســتان تهران همچنين با اشــاره به مســائل مالياتــي ورزشــكاران توضيح داده: «روي مباني محاســباتي، كميت موضوع و دسترســي به اطالعات مباحث قابل تأملي وجود داشــت و در سالهاي اخير بازيكنان، مربيان و فعاالن ورزشــي بهعنوان مودي مالياتي، بايد با جديت اظهارنامه واقعي خود را براســاس فعاليــت و نوع قرارداد ارائه دهند. تمامي فدراســيونها و دستاندركاران ورزشي بايد شفاف عمل كرده و اطالعات خــود را در اختيار ســازمان مالياتي قــرار دهند تا بتوان در راســتاي عدالت مالياتي گام برداشــت. در حال حاضر شــرايط نسبت به سالهاي گذشــته بهبود پيدا كرده اما هنــوز نقايصي وجود دارد كه بايد رفع شــود.» در ادامه، محمدرضا نوري با تأكيد بر اينكه در ســالهاي گذشــته پديــده چند قراردادي ميان ورزشــكاران وجود داشــت، عنــوان كرد: «خوشــبختانه در حال حاضــر اين موضوع كمتر اتفاق ميافتد و جلسات متعددي با مسووالن وزارت ورزش و فدراســيونهاي مختلف در رابطه با اين مباحث انجام ميشود.» نــوري صحبتهايــش را با بيــان اينكه بدهــي مالياتي باشگاهها تا ســال 92 قطعي و حسابرسي عملكرد آنها از سال 92 تا 94 انجام شده، به پايان برد: «در جلسات آينده مساعدت الزم براي حل مشــكل بدهي مالياتي باشگاهها انجام خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.