20 سال پيش از آخرين تساوي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تقابل بيست ســال پيش سرمربيان امروز استقالل تهران و استقالل خوزســتان. اين عكس از بازي استقالل و ســپاهان در ليگ 76 به يــادگار مانده. از روزهايــي كه عليرضا منصوريــان در خط هافبك استقالل بازي ميكرد و عبدا... ويسي مهاجم سپاهان بود. تا پيش از پوشيدن پيراهن سپاهان، ويسي براي تيمهاي شاهين اهواز، جنوب اهواز و اســتقالل اهواز بازي كرده بود اما پس از چهار سال بازي در اصفهان به اهواز برگشت تا اين بار براي فوالد بازي كند. دوري او از ســپاهان البتــه بيش از يك فصــل دوام نياورد و دوباره پيراهن اين تيم را پوشــيد و باز هم از آنجا به فوالد رفت تا دو سال پاياني بازيگــرياش را در اين تيم بگذراند. كارنامه منصوريان اما كه 4 ســال بعد از ويســي فوتبال را كنار گذاشت، پربارتر است و او غير از اســتقالل، براي تيمهاي پارسخودرو، بالســتير سنترال، گيالنگ يونايتد، اسكودا زانتي، آپولون اسميرنيس و سنپائولي هم بازي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.