«نه» برانكو به رامين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«نــه» اول را برانكو در چنين روزي به راميــن گفت. رامين رضاييان قراردادش با ريزهاسپور را به اميد بازگشت به پرسپوليس فسخ كرد اما برانكو برايش پيغام فرســتاد كه «براي تو جا نداريم.» بعد از شكست خانگي اســتقالل برابر صنعتنفت آبادان، زندهياد پورحيدري با كنايه به آبيها كه ســعي در توجيه شكستشان داشتند، گفته بود: «مقصر اين شكســت من بودم.» مهمترين اتفاق اين روز اما سهم 20 ثانيهاي كاروان ايران از نمايش تلويزيوني رژه افتتاحيه المپيك 2016 ريو بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.