اثرات لوكايي!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

البته هنوز خيلي زود اســت در مــورد نتايج تيمها حرف زد و در موردشــان نتيجه گيري كرد اما اين برد چهارگله پديده مقابل سپاهان و همچنين نتايج فاجعه بار گســترش فوالد با لوكاي عبوس و از آن طرف نتايج خيره كننده پــارس جنوبي با تارتار، از آن دســت مواردي اســت كه نميتوان در موردش طنز ننوشــت! در مورد لوكا بايد منصف باشيم. لوكا تازه آمده و هنوز روي نتايج اين تيم اثرگذار نبوده. احتمــاال از چنــد هفته بعد كه فــوالد در هر بازي چهارتــا چهارتا خــورد و بازيكنــان و مربي با هم به ســمت داور حمله كردند يا وقتــي كه بازيكنان خودشــان با مربي خودشان دعوايشــان شد بيشتر بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه اثرگذاريهاي لوكا آغاز شــده ! هنوز اثرات و بركات و معجزات حضور ايشــان را نديده ايد! در مورد گســترش فقط بايد به مشاور باشگاه دســتخوش بگوييم با اين مدير و مربي آوردنش و صد البته بــا اين نتيجه گرفتنش! در مورد پــارس جنوبي هم از آقــاي تارتار تقاضا داريم دســت از اين كارها بردارند. اينجا ليگ يك نيست. ليگ برتر است. مسخرهاش را درآورديد! هر روز حال يك تيمي را ميگيريد! بس است ديگر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.