تكرار تاريخ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در هميــن دو هفتــهاي كه از ليگ هفدهم پشــت ســر گذاشتهايم، پرســپوليس 5 امتياز از استقالل پيش افتاده اســت. البته كه دل بستن به جايگاه تيمها در جدول آنهم بعد از تنها دو هفته نه مرســوم اســت و نــه عقالني جلوه ميكند اما شــروع متفاوت پرســپوليس و استقالل توجه خيليهــا را معطوف جدول كرده اســت. پرســپوليس 6 امتيازي ليگ است و اســتقالل يك امتياز دارد. اتفاقي كه در ليگ پانزدهم برعكس آن رخ داده بود. در آن دوره از ليــگ و در پايان هفته دوم، اســتقالل با 6 امتياز صدرنشــين بود و پرســپوليس با يك امتياز در رده دوازدهم. ايــن اختالف چند هفته بعد از آن هــم ادامه پيدا كرد اما در پايان فصل، پرســپوليس يك پله باالتر از استقالل قرار گرفت. اتفاقي كه يادآوري آن ميتواند آبيها را از نااميدي برهاند و به پرسپوليســيها هشــدار بدهد كه نتايج دو سه هفته ابتدايي فصل، مالك خوبي براي قضاوت تيمها نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.