دو هفته، 45 گل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هفتــه دوم ليــگ را با 25 گل میتوانيم يكــي از پرگلترين «هفته دوم»هاي همــه ادوار ليگ برتر لقب بدهيم. با انجام بازيهاي هفته دوم ليــگ هفدهم در 8 بازي مجموعا 25 گل از خط دروازهها عبور كرد تا شاهد يكي از پرگلترين هفتههاي دوم ليگ برتر باشيم. بازي تيمهاي پارسجنوبي جم و پيكان و همچنين بازي ســايپا و صنعت نفت با 5 گل و بازي پديده و ســپاهان با 4 گل پرگلترين بازيهاي اين هفته بودند. در ليگ دوازدهم و در حالي كه آن دوره از مسابقات با 18 تيم برگزار ميشد، هفته دوم با 26 گل پرگلترين هفته دوم در همه ادوار ليگ برتر بوده اســت. در هفته دوم ليگ دوازدهم برد 4 بر 3 استيل آذين مقابل تيم صباي قم پرگلترين بازي بود. حاال با گذشت دو هفته از ليگ هفدهم و به ثمر رســيدن 45 گل، يك ليگ جذاب را در سال منتهي به جام جهاني شاهد هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.