كار تيمي قابل ستايش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پنالتي گرفته نشــده براي اســتقالل در بازي هفته دوم را بايد شــاهكار داوري دانســت. يعني ميزان هماهنگي يك تيم داوري براي نگرفتن يك صحنه پنالتي صد در صد بايد خيلي باال باشــد. البته ميزان تابلو بودن پنالتي هم بي تاثير نيست يعني هر چقدر كه يك پنالتي تابلوتر باشــد، كار گروه داوري براي پنالتي اعالم نكردن آن، دشــوارتر اســت و طبيعتا هر عقل ســليمي ميداند كــه انجام دادن كارهاي دشــوار ســختتر از انجام دادن كارهاي آســان اســت. بنابراين كار تيــم داوري در اعالم نكردن پنالتي روي علي قربانــي، آن هم در حالي كه آدم بــا درجه نابينايي مطلق هــم ميتواند پنالتي بودن اين صحنه را تشــخيص دهد، از آن دست كارهايي است كه واقعا نيازمند تشــويق است. ما جايزه كار تيمي هفته را تقديــم ميكنيم به داور و كمكش نتيجه اخالقــي: ميگويند ايرانيهــا در كار تيمي خوب نيســتند و ما ســادهها هم باور ميكنيم! كار تيمي انجام داديم در حد فينال المپيك!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.