آديوس اولدزمن!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به ســالمتي و ميمنتي اين آقاي قائدي (در بعضي نســخ قاادي يا قاعدي ) ســرانجام براي استقالل بــازي كــرد تــا عليرضــا منصوريــان در نهايت شــادماني و خوشــي و خرمي، شــاهد اثبات اين نكته باشــد كه چطــور در فصل نقــل و انتقاالت ميلياردهــا تومان پــول بي زبان را بــه باد داده و خودش هنوز متوجه نشــده! يعني واقعا با تماشاي بازي ايــن بچه، مجتبي جباري و ســرور جباروف و بقيــه پيــر پاتالهاي اســتقالل خودشــان بايد يــواش يواش، به هر بهانهاي كه برايشــان ممكن اســت، از حضور در تركيب اســتقالل امتناع كنند و بعد هم يواش يواش فكــر خداحافظي از فوتبال باشــند كه جاي چنين جوانهايــي را تنگ نكنند! آقاي قائدي(در بعضي نسخ قاادي يا قاعدي)! جنبه داشــته باش. خوبي! اســتعداد داري ولي يك وقت فكر نكني خبري شده ها!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.