گلمحمدي: مستحق شكستها نبودیم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دو بــازي، دو شکســت و صفر امتیاز. این كارنامه یحیي گل محمدي در تراكتورســازي در فصل جاري در دو هفتــه ابتدایي لیــگ برتر بوده، كارنامهاي كه با هیــچ معیاري قابل قبول و موجه نیست اما اگر مشکالت فزاینده و فراوان تراكتورســازي و كمبود بازیکن را به یاد بیاوریم و البته كیفیت بازي تراكتــور را در دو بازي ابتدایي لیــگ برتر مرور كنیم، آنگاه گل محمدي از زیر تیغ انتقادات خارج ميشود.

گل محمــدي در یك گفتوگوي مفصل درباره شرایط تیمش در فصل جاري صحبت كرده است. در كنفرانــس بعد از بازي اعتقاد داشــتید بعضي تصمیمات داوري در این مســابقه مشــکوك بوده و باید مورد بررسي قرار گیرد، فکر ميكنید اشــتباهات داوري در نتیجه بازي با پرسپولیس تاثیرگذار بود؟

من ابتــدا در خصوص این موضوع اطمینــان نداشــتم اما مــرور فیلمهاي مسابقه نشــان داد که متاسفانه اشتباهات داوري باعث شکســت ما شده است. بنا بر نظرات کارشناسان که در رسانهها دیدیم، دو اشــتباه داوري در گل پرســپولیس و همینطــور یــک صحنه حســاس براي مــا که ميتوانســت پنالتي باشــد، دیده نشــد و نتیجه به طور کلــي تغییر کرد. ميتوانســتیم در این بازي پیروز باشــیم اما با همین اشتباهات به سادگي شکست خوردیم و 3 امتیاز حســاس را از دســت دادیم. من براي کار داوران پرتالش ایراني ارزش زیادي قایل هســتم و تردید ندارم که این اشــتباهات غیرعمدي اســت اما خواهش ميکنم شــرایط ویژه ما را درك کننــد. با وجود همه مشــکالت و کمبود بازیکن تیم ما به ســختي مبارزه ميکند و خوشــبختانه بازيهاي خوبي هم انجام ميدهیم. درست نیست که این زحمات به راحتي با یک اشــتباه ساده به هدر برود و نتیجه را به خاطر اشــتباهات اینچنیني از دست بدهیم. خواهش ميکنم داوران در بازيهاي ما مثل همه مسابقات دیگر دقت بیشــتري داشته باشــند که شاهد چنین اتفاقاتي نباشیم.

از عملکرد شاگردانتان در این دو مسابقه تا چه حد راضي بودید؟

ما در این دو بازي مستحق شکست نبودیم و باید بگویم از عملکرد اعضاي تیم راضي هستم چون بخش زیادي از برنامهها و خواســتههاي ما در زمین اجرا ميشود اما متاســفانه به نتیجهاي که حق واقعي ما اســت دست پیدا نميکنیم. ما گلهاي سادهاي دریافت ميکنیم که اتفاق خوبي نیست و در واقع دریافت همین گلها کار ما را سخت ميکند. امیدوارم در بازيهاي بعدي با تمرکز بیشــتر این مشکل را حل کنیم و بتوانیم به آنچه که اســتحقاقش را داریم دست یابیم.

هواداران تراكتورســازي هم در این دو بــازي از عملکرد تیم راضي بودند و حتي بعد از شکســت با تمام وجود شما را تشویق كردند؟

بایــد از رفتــار تماشــاگران و حمایــت همه جانبه آنها تشــکر کنم که با تمام وجــود در این بازي کنار ما بودند. تشویقهاي آنها که تا دقایقي بعد از پایان بازي ادامه داشت واقعا ما را شرمنده کرد. تماشاگراني که یکصدا و با انرژي در تمام دقایق بازي به این شکل از تیم محبوبشان حمایت ميکنند و حتي بعد از شکست با شــعار عیبي یوخ و با آن شور و اشتیاق از ما حمایت ميکنند، واقعا یک الگوي مثال زدني اســت. هواداران ما سطح فرهنگ و درك فوتبالي خودشــان را به خوبي نشان ميدهند که از تیــم انتظار بازي خوب و زیبــا را دارند. ما هم امیدواریم با کســب نتیجه مناسب پاســخ حمایت پرشورها را بدهیم. ما فقط شرمنده هواداران هستیم که نتیجه دو بازي اول را از دست دادیم اما مطمئن باشــید با تمام وجود براي جبران این نتایج تالش ميکنیم و دست از مبارزه نميکشــیم. در ایــن دو بازي شــرمنده هواداران شدیم و نتوانستیم امتیازي کسب کنیم ولي واقعا مســتحق این شکستها نبودیــم. تمــام تالشــمان را ميکنیم و سختتر از گذشته کار ميکنیم تا بتوانیم جبران کنیم. بازي بعدي مقابل اســتقالل در تهران هم مســابقه آساني نخواهد بود اما به خوبي ميدانیم که تراکتورسازي در همه جاي ایران هوادار دارد و تماشــاگران وفــادار مــا در ورزشــگاه آزادي هم تیم محبوبشــان را تنها نميگذارند. امیدواریم پرشــورها اینبار هم در کنار ما باشــند و براي تشویق تیم به ورزشگاه بیایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.