فوتبال‌از‌این‌ماجرا‌لطمه‌اساسی‌م ‌یبیند

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

در دو هفتــه نخســت از فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشــور بیــش از آنکه تصمیمهای اشتباه داوران بحرانساز بوده باشد (که البته مسائلی ایجاد کرده است) برخوردهای داخلی جامعه داوران و به واقع رویارویی ارشدهای این رشته با یکدیگر آتش تازهای را به خرمن داوری زده است.

اختالف آشــکار و نهان ســالهای اخیر «کمیته داوران» فدراســیون و آنچه «دپارتمان داوری» نامیده شده، مســالهای نیست که از چشمها و اذهان دور مانده باشــد و اهالی فوتبال و بخصوص تیمهای حاضر در لیگ چند ســالی است متوجه شدهاند با نهادهایی در امر داوری طرف شدهاند که به جای کامل کردن یکدیگر و به تبع آن کم کردن مشــکالت داوری قصد سبقت جستن از یکدیگر و کم اعتبار جلوه دادن طرف مقابل را دارند.

به ســبب حضور فریدون اصفهانیان که عضو هیات رییسه فدراسیون هم هست در مقام رییس کمیته داوران، مدتی اســت که در راس این کمیته تغییرات چندانی حاصل نشــده و این اصفهانیان اســت که بر مسائل این کمیته و به واقع معضالت و نیازهای این رشــته حکم رانده و فرمان صادر کرده اما دپارتمان داوری چنین ثباتی نداشته و چند فقره رفت و آمد اساسی در باالترین سطح آن روی داده است.

در این راســتا حسین عســگری رفته و مســعود عنایت آمده و عنایت رفته و کامرانیفر مصدر کار شــده و حاال کامرانیفر اســتعفای غیررسمی داده است تا اگر واقعا پای این حرف خود ماند، فرد دیگری سکاندار این دپارتمان شود.

بحث بر ســر اینکه کدامیــک از این دو نهاد باید چیدمــان داوری هر هفته را مشــخص کنند و براساس کدامین آرا قاضیان هر مسابقه لیگ مشخص شوند، حرف و بحثهای زیادی در سالهای اخیر برپا شده اما چه در دوره عسگری و چه عنایت این دپارتمان بوده که داوران را میچید و کمیته داوران در صورت لزوم نظر ترمیمی مــیداد و در چند مورد آدمهــا را جابهجا میکرد و در دوره کامرانیفر نیز این روال ادامه یافته. اینکه چرا وی با علم به این قضیه به این روند معترض شــده، مسالهای است که خود او باید آن را توضیح بدهد.

او البته معتقد است که اصفهانیان چند هفتهای درگیر انتخابات شورای شهرش شــده بود و حاال که از آن فارغ شــده وقتش را به چینش داوران اختصاص میدهد. بدیهی است که بر اثر روند فوق تغییرات فزون تری در فهرست داوران انتخاب شده توســط دپارتمان برای قضاوت مسابقات لیگ در هر هفته بر اثر دخالتهای کمیته داوران حادث شــده باشد و کامرانیفر که این را ناقض اختیارات حریفش میبیند و نهادش به لحاظ تشکیالتی باالی دســت کمیته داوران قرار ندارد، با تاثیرپذیری از آن حرف از رفتن میزند.

صرفنظر از اینکه قالب و شکل این رویارویی چیست، ضررهای فراوان برخاسته از آن اســت که به کل فوتبال ایران و نحوه قضاوت مسابقات آن لطمه وارد میکند، در فصلی که داوران نامدار به سبب بازنشسته شدن تعداد دیگری از آنها کم و کمتر شدهاند و قضاوتها الجرم به کسانی میرسد که اسم و رسم چندانی ندارند، بدترین چیز و کاملکننده کاســتیها، رویارویی خود داوران و تضعیفشــان توسط یکدیگر اســت زیرا اگر قرار است در قبال اعتراضات همیشگی مربیان و مدیران باشگاهها به امر داوری مســابقات وحدت الزم را هم نداشــته باشند، همان بهتر که اصال پای در این عرصه خطیر نگذارند و کار را از این خرابتر نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.