طارمي كاپيتان شد، گل زد و مصاحبه نكرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پرســپولیس در دیداری تدارکاتی موفق شــد اروند خرمشــهر را شکست دهــد. برانکو در نیمه اول ایــن دیدار تدارکاتی مقابل حریف دســته دومی خود با ترکیب علیرضا بیرانوند، شــجاع خلیل زاده، صادق محرمی، ســیامک نعمتی، شایان مصلح، وحید امیری، مهدی طارمی، علی علیپور، محسن مسلمان، محمد انصاری و کمال کامیابی نیا به مصاف شــاگردان محمد علوی رفت که حاصل آن تک گل مهدی طارمی بود. پرسپولیس در این نیمه بارها صاحب موقعیت گلزنی شــد که تنها مهدی طارمی موفق شــد روی حرکتی انفرادی آنهــا را در دقیقه ٠٤ تسلیم کند. دیگر موقعیتهای این تیم توســط دروازهبان و دو بار نیز تیرك دروازه به سرانجام نرسید. تک موقعیتهای اروند روی فرار از میانه زمین و اشتباه مدافعان میانی پرسپولیس در آفسایدگیری شــکل میگرفت که با اعتراض تند برانکو و سرتن چوك همراه بود. داوری یکطرفه این دیدار صدای کادر فنی اروند را بلند کرده بود و آنها بابت بیتوجهی نسبت به این موضوع معترض بودند.

برانکو برای شــروع نیمه دوم تصمیم گرفت چند بازیکن جوان را در ترکیب تیمش امتحان کند و دســتور آماده ســازی آنها را به چوك داد. در بین دو نیمه برانکو دقایقی با شایان مصلح به صحبت پرداخت و اشتباهاتش در نیمه اول را به او گوشزد کرد. بازیکنا اروند خرمشهر برخالف پرسپولیس برای استراحت بین نیمه راهی رختکن شدند و برانکو شاگردانش را در داخل چمن کوچ کرد.

برانکو در نیمه دوم بوژیدار رادوشوویچ، احمد نوراللهی، حمید طاهرخانی، ســیدجالل حسینی، گادوین منشــا، احمد بهاروند، شــاهین عباسیان، سعید حســین پور، محمد امین اســدی، شایان مصلح و احسان حســینی را به میدان فرســتاد. مهمترین تغییر در نیمه دوم بازي کردن ســیدجالل حسیني کاپیتان مصدوم سرخها بود. مدافع میانی باتجربه و ملی پوش سرخپوشان که در بازگشت این تیم در اوکراین دچار مصدومیت شده بود، در بازی تدارکاتی با اروند خرمشهر از نیمه دوم برای ایــن تیم به میدان رفت. نکته عجیــب در خصوص این حضور عالوه بر اینکه از دوری ٥ هفتهای او صحبت میشد، به پست او در این بازی مربوط بود. سیدجالل حسینی در این بازی در پســت هافبک دفاعی برای سرخپوشان در نیمــه دوم به میدان رفت و البته با تجربه باالی خود به خوبی توانســت از پس این پست بربیاید.

در نیمه دوم حمید طاهرخانی با حرکاتی تکنیکی از پشــت محوطه جریمه دروازه را نشانه رفت که گل دوم این تیم را در پی داشت. طاهرخانی که با حرکات تکنیکی خود در نیمه دوم هواداران پرســپولیس را به وجد آورده بود، موفق شد با عبور از ســه بازیکن اروندی و ضربه ای دقیق جشــن گل خود را با منشا و دیگر بازیکنان برپا کند. تیم ارونــد در دقایق پایانی روی حرکت مهدی نظری مهاجم خود صاحب یک موقعیت پنالتی شــد که این ضربه را خود نظري به نخستین گل تیمش تبدیل کرد تا در نهایت این بازي با حســاب 2 بر یک به ســود پرسپولیس به پایان برسد.

در حاشیه این دیدار خوردبین نسبت به انتشار خبری مبنی بر درگیری روز گذشته در تمرین با طارمی معترض بود و خواستار تکذیب آن شد.

با توجه به درگیری قبلی در این استادیوم و بین تماشاگران، نیروی انتظامی نیز در ورزشگاه مستقر شده بود.

در بازي برابر اروند خرمشــهر برانکو ســه بازیکن را بازي نداد تا آنها تمرین اختصاصی را پشــت سر گذارند. حسین ماهینی، فرشاد احمدزاده و محسن ربیع خواه ســه بازیکنی بودند که بــه دلیل مصدومیت قادر به همراهی پرســپولیس نبودند و در حاشــیه دیدار دوســتانه این تیم برابر اروند خرمشــهر تمرینهای اختصاصی انجام دادند. گزارش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.