آرسنال، قهرمان سوپرجام انگليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آرســنال مثل فینال جام حذفي موفق شــد چلســي را شکســت دهــد و قهرمان ســوپرجام انگلیس شــود تا شکست مقابل رقیب همشــهري در اردوي تابســتاني چین فراموش شــود. پس از تســاوي یک بر یک دو تیم در ٠9 دقیقه، آرســنال موفق شد در ضربات پنالتي به برتري ٤ بر یک برسد.

کونته قبل از بازي گفته بود که این یک بازي دوستانه نیست و تیمش براي نخستین قهرماني فصل قــدم به میدان ميگذارد. این جدیت در بازي چلســي آشــکار بود و ضربه آرنــج گري کیهیــل به صورت مرتهســاکر، مدافع آلماني آرسنال را مجبور به ترك زمین کرد. ونگر در این لحظه کوالســیناچ، خرید جدیدش را به زمین فرســتاد تــا مونرئال به قلب دفاع منتقل شــود. نیمــه اول با برتري نسبي آرســنال به پایان رســید. جديترین فرصت بازي وقتي بــود که ضربه الکازت به تیر عمــودي دروازه برخورد کرد. با این حال چلسي در نخســتین دقیقه نیمه دوم به گل رســید. پاس کیهیل با ســر در پشــت دفاع آرســنال به موزس رســید تا دروازه چک را باز کند. آرســنال بعد از این گل حمالتش را بیشــتر کرد و ونگر وقتي نتیجه نگرفت، ژیرو و والــکات را در دقیقه 66 جانشــین الکازت و ایووبــي کرد. کونته هم بــراي تقویت خط دفاعش رودیگر را به جاي آلونســو به زمین فرســتاد. در دقیقه ٠۸ خشــونت بازیکنان چلســي ســرانجام داور را مجبور کرد کارت قرمز نشــان بدهد و پدرو بــه دلیل تکل از پشت روي پاي النني از زمین اخراج شد. ژاکا همین ضربه خطا را روي دروازه فرســتاد که کوالسیناچ موفق شد آرسنال را به گل تساوي برساند. آرسنال در ٠1 دقیقه باقيمانده موفق نشد از برتري عددي استفاده کند تا بازي به ضربات پنالتي بکشــد. در ضربات پنالتي که با ترتیب ABBA زده شد، والکات، مونرئال، چمبرلــن و ژیرو ضرباتشــان را وارد دروازه کردند، در حالي که ضربــات کورتوا و موراتا براي چلسي بیرون رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.