سلطانيفر: به دنبال جوانگرایي در بدنه مدیریتي ورزش هستم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

یکصد و ســي و هشــتمین جلســه شوراي معاونان با حضور مسعود سلطانيفر تشکیل شــد. در این نشست وزیر ورزش و جوانان گفت:« برنامه جدي من در هشــت مــاه حضــورم در وزارت ورزش و جوانان، حفظ ثبات و آرامش ایجاد شــده و تثبیت آن بود. استقالل فدراســیونها را بهعنوان یک دســتاورد مهــم دوره حضورم ميدانم ولــي توجه هم داریم که ســاختار و قانون فدراســیونها باید به گونهاي باشــد که از بابت اســتقالل آنها خیالمان راحت باشد و امــور مدیریتي ورزش کشــور دچار اخالل نشود.»

وزیر ورزش و جوانان معتقد به حضور مدیریتي زنان اســت و اظهار داشت:« باور من این اســت که بانوان به خوبي ميتوانند مســوولیت بپذیرنــد و در ایــن مدت آن را دنبــال کردم و االن هــم در صورتي که نظر آقاي رییسجمهوری باشــد، باز هم در ایــن جایگاه خدمت کنم و مجلس هم راي اعتماد بدهد، معتقدم در حداقل پنج استان ميتوانیــم مدیــر کل ورزش و جوانان زن داشته باشیم.»

وي ادامه داد:« در مدیریت فدراسیونها و ستادي و استاني دنبال جوانگرایي هستم و این قــول را به همه داده بودم که ســن مدیریتي ورزش کشور را مناسبتر کنم.»

وزیــر ورزش و جوانان گفــت:« فعال موضــوع تفکیــک وزارت ورزش از جوانان منتفي اســت و به همین دلیل توصیه اکید من به همه معاونتها توجه جدي به مسائل جوانان، گسترش ســازمانهاي مردم نهاد، ایجاد و اســتقرار خانههــاي جوان در تمام استانها بود و باید همه توان و انرژي خود را براي حل مشکالت جوانان به کار ببندیم.» سلطاني فر درباره توسعه ورزش همگاني در دولت دوازدهم گفت:« افزایش مشــارکت مردم در فعالیتهاي ورزشي، توسعه ورزش در بین دســتگاه هاي اجرایــي و نهادهاي عمومي دولتي و غیردولتي، استمرار نهضت جشنوارههاي همگاني استعدادیابي و تجهیز خانههاي ورزشي روستایي در سراسر کشور از مهمترین برنامههاي مــا بود و امیدوارم ادامه یابد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.