نفت باید ۰۰۸ ميليون به بيرانوند پرداخت كند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علیرضا بیرانوند یکي از شــاکیان جدي و پر سر و صداي باشگاه نفت تهران به شمار ميرود و خواســتار مطالباتش از این تیم است. این بازیکن فصل گذشته مصاحبههایي را علیه باشــگاه نفت تهــران و درباره مطالبات خود انجام داد که در نهایت منجر به شکایت باشگاه نفت از او شــد. نفتيها معتقد بودند بیرانوند برخــي مطالب را به دروغ بیان ميکند و از ســویي او اصال اجازه فسخ قرارداد خود را نداشت، آن هم پیش از فینال جام حذفي و از ســوي دیگــر ادعا دارند که باید مبلغ قرارداد این دروازهبان پس از فســخ قرارداد کاهش پیدا ميکرده است.

به هــر حال تمــام ایــن ادعاها پــس از اینکه بیرانونــد نیز تصمیــم گرفت از باشــگاه نفت تهران شــکایت کند از ســوي کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال رد شــد تا بیرانوند در این پرونده محق باشد. پرونده شــکایت بیرانوند از باشــگاه نفــت راي کمیته اســتیناف را نیز دریافت کرده و ایــن دروازهبان از راي صادر شــده اطالع دارد اما فعــال تصمیم دارد در این رابطه ســکوت کند. گفته ميشــود کمیته انضباطي فدراســیون فوتبال، باشــگاه نفت تهران را به پرداخــت ٠٠۸ میلیــون تومان به علیرضــا بیرانوند محکوم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.