قهرماني اول

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم ملي کشــتي فرنگي جوانان ایران براي نخســتین بار در تاریخ توانســت بهعنــوان قهرماني دســت یابد. این تیم که با هدایت حمیــد باوفا راهي رقابتهاي جهاني فنالند شــده بود توانست با راهیابي 2 کشتيگیر در چهار وزن دوم به فینال مسابقات بهعنوان قهرماني این رقابتها برسد. این براي نخستین بار است که کشتي فرنگي ایران در رده جوانان بهعنوان قهرماني ميرســد. در روز نخست این مسابقات پویا دادمرز در وزن ٠٥ کیلوگرم و کرامت عبدولي در وزن ٠6 کیلوگرم براي تیم ملي کشتي فرنگي جوانان مدال طال کسب کرده بودند. در روز دوم هم چهار کشتي گیر ایران به روي تشک رفتند که امین کاویاني نژاد در وزن 66 کیلوگرم و آرمان علیزاده در وزن ٤۸ کیلوگرم به فینال رســیدند و امین میرزازاده در وزن ٠21 کیلوگرم هم به دیدار رده بندي رســید. در ادامه مسابقات ٤ وزن دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در شــهر تامپره فنالند امین کاویانــی نژاد نماینده وزن 66 کیلوگرم کشورمان با برتری در دیدار فینال به مدال طال دست یافت.

کشتي ایران پیش از اینکه مسابقات به طور رسمي به پایان برسد و بدون توجه به نتیجه نهایي یک مسابقه فینال و یک دیدار رده بندي قهرماني خود را قطعي کرد. محمد جواد رضایي دیگر نماینده ایران در روز پایاني بود که بهعنوان هفتم مسابقات رسید. این قهرماني براي نخستین بار در تاریخ به دست ميآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.