لیگ قهرمانان منهای تیمهای ایرانی؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - اكبر منتشلو ‪Akbar Manteshloo‬

تنها دلخوشي فوتبال كشورمان در سطح باشــگاهي به اين ختم ميشــود كه بتوانيم سهميه چند سال اخير را با چنگ و دندان و البته با بهرهگيري از امتياز تماشاگران حفظ كنيم اما انگار روزهاي پاياني اين دلخوشــي را هم به يمن بيتوجهي باشگاهها به قوانين ســاري و جاري فوتبال و البته رفتار كجدار و مريز فدراسيون فوتبال سپري ميكنيم.

كنفدراســيون فوتبــال آســيا پيش از اين در اطالعيههايی از فدراســيون فوتبال كشورمان و البته باشــگاههاي ليگ برتري خواســته بود كه بدهكاري خود را به افراد و سازمانها تسويه كنند و مدارك آن را به اين كنفدراسيون تحويل نمايند اما اين موضوع همچنان مثل سالهاي گذشته با بيتوجهي مواجه شد.

در نهايت بــاز هم ایافســی آخرين مهلت را به باشــگاهها و فدراســيون فوتبال داد تا اين باشــگاهها تا نهم شــهريور اسناد و مدارك مالي و تسويه با طلبكاران را اعالم كننــد و تهديد كرد در غيــر اين صورت از حضور آنهــا در رقابتهاي ليــگ قهرمانان آسيا جلوگيري خواهد كرد كه متاسفانه اين هم با بيخيالي طي شــد البته گراهايي به كنفدراســيون فوتبال آسيا رسيد كه برخي از اســناد و مدارك ارائه شده خيلي سنديت ندارند و همچنان وضعيت مالي باشــگاهها شفاف نيست.

روي همين اصل كنفدراســيون فوتبال آسيا تا تاريخ 9 شهريورماه براي باشگاههاي بدهكار كشــورمان ضرباالجل داده اســت تا بدهيهاي معوق خود را تســويه كنند و اسنادشان را ارائه بدهند و اگر در آن گزارش مالي بدهي معوقهاي وجود داشــته باشــد پروانــه حرفهای باشــگاههاي بدهكار صادر نخواهد شد.

ای اف ســی تهديــد كرده اســت اگر موردي خالف واقعيت در اســناد مالي ارائه شــده باشــگاهها وجود داشــته باشد و در آينده مشــخص شــود فرد يا افرادي با ارائه مســتنداتي از باشــگاهي طلبكار هستند و باشــگاه مذكور اين موضوع را گزارش نداده اســت، پروانه حرفهای باشگاه مذكور باطل و بهسبب گزارش خالف واقع جريمه نقدي خواهد شد.

حاال بــا اتفاقاتي كه در كنفدراســيون فوتبــال آســيا رخ داده و مســووالن ايــن كنفدراسيون هم به شــدت حساس شدند، اين هشــدار براي ســرخابيهاي پايتخت، تراكتورســازي و نفت تهران به ضرباالجلي تبديل شــده و آنها براي فرار از محروميت و از دست رفتن سهميه آسيايي بايد براي رفع بدهيها تالش كنند.

حــاال كنفدراســيون فوتبــال آســيا در اطالعيــهاي جديد نســبت بــه تقلب و پنهانكاري در ارســال مدارك هشدار داده است.

جالب اســت كــه در قســمتي از نامه كنفدراســيون فوتبال آسيا آمده است: «اگر موردي خالف واقعيت در اســناد مالي ارائه شــده باشــگاهها وجود داشــته باشد و در آينده مشــخص شــود فرد يا افرادي با ارائه مســتنداتي از باشــگاهي طلبكار هستند و باشــگاه مذكور اين موضوع را گزارش نداده است، پروانه حرفهای باشگاه مذكور باطل و به ســبب گزارش خالف واقع جريمه نقدي خواهد شد.»

حساسيت زياد ایافسی تامل برانگيز اســت اما ناگفته پيداســت كه پيش از اين باشگاههاي ليگ برتري با مدارك ساختگي، تراز مالي مثبت را به بازرسان ايافسي ارائه ميدادند و با دور زدن قوانين نمرههاي مورد نياز را كسب ميكردند و متاسفانه فدراسيون فوتبال هم اين باشگاهها را همراهي ميكرد اما اينبار انگار ایافسی همه جوانب را در نظــر گرفته و جدي روي حرف خود خواهد بود. هر چند همواره بيمهريهاي ایافسی شــامل حال فوتبال كشورمان شده است اما بايــد پذيرفت كه واقعيــت فوتبال ما همان چيزي اســت كه كنفدراسيون فوتبال آسيا از آن استنباط ميكند.

پرسپوليس و استقالل همچنان وضعيت مالي خوبي ندارند و شــاكيان زيادي دارند كه پا را فراتر از ايران گذشــته و شكايتشان را به اين كنفدراســيون و فيفا فرســتادند، تراكتورســازي همچنــان درگير محروميت گذشــته به خاطــر شــكايتهاي بازيكنان مختلف اســت و البته زمزمههايی هم درباره شكايتهاي برخي افراد از اين تيم به گوش ميرسد.

اوضــاع نفت تهران كه كامال مشــخص است و نه تنها اين تيم وضعيت مالي شفافي نــدارد، بلكه هنــوز مالكيت ايــن تيم هم زيرسوال است.

با اين اوصــاف و البته اضافه كردن اين موضوع كه كنفدراســيون فوتبال آسيا بابت جريمــه احتمالي بــه خاطر انتقــال دادن بازيهــاي نمايندگان كشــورمان در ليگ قهرمانان آسيا به كشــور ثالث در رويارويی با نمايندگان عربســتان، به شــدت ناراحت اســت، به خوبي نشان ميدهد كه آژير قرمز براي فوتبال كشورمان به صدا در آمده و دور نيســت زماني كه همين نيم بند حضور در آسيا را هم از دست بدهيم.

حساسیت زیاد ایافسی تامل برانگیز است اما ناگفته پیداست که پیش از این باشگاههاي لیگ برتري با مدارك ساختگي، تراز مالي مثبت را به بازرسان ايافسي ارائه ميدادند و با دور زدن قوانین نمرههاي مورد نیاز را کسب ميکردند و متاسفانه فدراسیون فوتبال هم این باشگاهها را همراهي ميکرد اما اینبار انگار ایافسی همه جوانب را در نظر گرفته و جدي روي حرف خود خواهد بود.

بدهيهاي باشگاههاي لیگ برتري آژیر قرمز را براي فوتبال کشورمان به صدا درآورده اما انگار همچنان برخيها گوشهایشان را گرفتند تا این صدا به گوششان نرسد. سالهاست که فوتبال کشورمان تنها بهرهاي که از لیگ قهرمانان آسیا عایدش ميشود این است که چند سهمیه در این رقابتها داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.