روزهای بد رضایی در روزهای خوب شارلروا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــارلروا بلژیــک در ترکیب بازی برابر موسکرون از مهاجــم ایرانی خود بهره نمیبرد. در یکی از بازیهای هفتــه دوم ژوپیلــر لیگ بلژیک تیم شــارلروا که در هفته اول بــه برتری یک بر صفر رســیده بود، میهمان موسکرون بود.

کاوه رضایــی کــه در دیدار اول ژوپیلر لیگ تنها 6 دقیقــه فرصت بازی پیدا کرد، مقابل موسکرون روی نیمکت بود. تیــم فوتبال شارلروا بلژیک در هفته دوم رقابتهای لیگ بلژیک در خانه رویال اکسل موسکرون به میدان رفت و با نتیجه 5 بر 2 پیروز شد.

در ایــن دیــدار کاوه رضایی به میــدان نرفت و روی نیمکت ذخیرهها حضور داشت. شارلروا با این برد 6 امتیازی شد و در صدر لیگ بلژیک قرار گرفت. گلهای تیم شارلروا در دقایق ‪03، 3،‬ 43 پنالتی، 53 و 60 به ثمر رسیدند. تیم موسکرون نیز در دقایــق 45 و 64 دروازه شارلروا را باز کرد.

با این نتیجه تیم شارلروا 6 امتیازی شــد و در صدر جدول ردهبندی ژوپیلر لیگ قرار گرفــت. همان قدر که این روزها برای تیم شارلروا بلژیــک به خوبی ســپری می شــود و این تیم با زدن گلهای زیــاد حریفش را از پیش رو برمــیدارد، برای کاوه رضایی ایــن روزها به سختی سپری می شود و در این دو هفته مهاجم ســابق اســتقالل نتوانسته خودی نشان دهد.

به نظر می رسد رضایی در ادامــه کار هم، روزهای سختی داشــته باشد، او که به امید بازی کردن و نشان دادن خود بــه کی روش به این تیم بلژیکی پیوســته، ادامه این روند برای او تاسف انگیز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.