پانيونيوس به دنبال بازگرداندن انصاريفرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نيمكتنشــينيهاي متوالــي مهاجم ايرانــي المپياكــوس در پلــي آف ليــگ قهرمانان به شــايعات اخيــر در ارتباط با خروج او از فهرست اين تيم دامن زد. كريم انصاريفــرد مليپوش ايرانــي المپياكوس تنهــا نيمفصل بعــد از پوشــيدن پيراهن قهرمــان يونان در مســير جدايــي از اين باشگاه سرشــناس قرار گرفته تا جايي كه خبرگزاري معتبر SDNA يونان از شروع بازگشــت اين مهاجم گلزن به باشگاه قبلي خبر داد و نوشت سران پانيونيوس مذاكرات براي قرض گرفتن ستاره سابق خود را آغاز كردهاند. به نوشــته سايت SDNA يونان ســران باشــگاه پانيونيوس بعد از حذف از پلي آف يــورو ليگ بار ديگر بــه اين فكر افتادهاند بــراي برطرف كردن ضعف گلزني خــود كريم انصاريفرد را اين بار به صورت قرضي از المپياكوس به جمع بازيكنان خود بازگردانند، پروسهاي كه گريگوري سرمربي اين تيم نيز عالقه خاصي به آن نشان داده است. پانيونيوس كه در حال حاضر مسعود شجاعي و احسان حاجی صفي را در اختيار دارد قصد دارد با بازگرداندن كريم انصاري فرد مثلث ايرانيهــا را در فصل پيش روي ليگ يونان به ميدان بفرســتد نكتهاي كه ســايت SDNA نيز به آن اشاره كرده و مينويســد: «با توجه به اينكه انصاريفرد دوست ندارد در سال منتهي به جام جهاني 2018 بــا نيمكت نشــيني در المپياكوس فرصــت حضور در تركيب تيــم ملي ايران را از دســت بدهد بعد از بي ميلي بسنيك هســي ســرمربي آلبانيايي المپياكوس به اســتفاده از او در تركيب 11 نفره تصميم به بازگشــت قرضي بــه پانيونيوس گرفته اســت: «حضور اين مهاجم ايراني در بازي پانيونيوس و نماينده رژيم اشــغالگر قدس در ورزشگاه آسمرينا آتن نيز مزيد بر علت شد تا رسانههاي يونان از جمله خبرگزاري SDNA به ماجراي بازگشت قطعي ستاره ايرانــي به تيم ســابق دامــن بزنند، جايي كه انصاريفــرد از محبوبيــت خاصي نزد طرفداران پانيونيوس برخوردار است. البته ايــن را هم بايد اضافه كــرد در صورتي كه المپياكوس قصد از دست دادن انصاري فرد را داشته باشد، به طور حتم مشتريان بسيار زيادي خواهد داشــت، چرا كه در ماههاي گذشته پيشنهادهاي جدي براي جذب اين مهاجم تيم ملي كشــورمان وجود داشــت و عملكرد انصــاري فــرد در پانيونيوس و همچنين در بازيهايی كه به او در تركيب المپياكــوس فرصت خودنمايي داده شــد، باعث شــده او بهعنوان يــك مهاجم تمام عيار شناخته شده باشد. با اين همه باز هم بايد توجه داشــت كه مسووالن المپياكوس برعكس سرمربي تيمشان، حمايت جدي از او دارنــد و به نظر ميرســد به راحتي از او عبور نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.