گرد و خاک بانكوک یونایتد در غياب پوالدی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم بانكوك يونايتد در غياب بازيكن ايرانی برابر چونبوری جشــنوارهای از گل بــه راه انداخت. تيم بانكــوك يونايتد در چارچوب هفته بيســتوپنجم ليگ برتر تايلنــد ميزبان چونبوری بــود و با نتيجه پرگل ۷ بر 2 به پيروزی رســيد. اين تيم در هفتههای اخير پيروزیهای متوالی را كسب كرد و مدعی قهرمانی است.مهرداد پوالدی، بازيكن جديد ايرانی تيم بانكوك يونايتد برای چندمين هفته متوالی غايب تركيــب اين تيم در اين بازی بود. او كه با جدايی از تيم قطری به تايلند رفت، هنوز نتوانســته نظر مربيان اين تيم تايلندی را جلب كند و به نظر می رســد با شــرايط فعلی بانكوك يونايتد، كار بســيار سختی برای حضور در تركيــب اين تيم و جلب رضايت كادر فنی تيمش داشــته باشــد. پوالدی سالهای زيادی را در قطر سپری كرد و با ســقوط مجدد تيمــش، اين بار از تيم قطری جدا شــد تا فوتبالش را در تايلند ادامه دهد. اين بازيكن به جهت فرار از خدمت سربازی و همچنين جعل كارت معافيت ســربازی از كشور فراری است و نمیتواند به ليگ برتر فوتبال كشــورمان باز گردد. تيم بانكوك يونايتد هماكنون با 53 امتيــاز در رده دوم جدول ليگ برتر تايلند جای دارد و از شــانس زيادی برای قهرمانی برخوردار است و اين موضوع هم خود به خود باعث خواهد شــد، او شانس زيادی برای رســيدن بــه تركيب تيمش نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.