بازیكن91 ساله جای جهانبخش را گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كننــد. در اين ديدار قبل از اينكه نيمه اول بازی به پايان برسد، ماركو و اوورم در دقايق 31 و 45 زننده 2 گل تيم آلكمار بودند. در نيمه دوم پريــكا نيز در دقيقه 55 تنها گل تيم اودينزه ايتاليا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رســاند. عليرضا جهانبخش در تركيب اصلی تيم آلكمار برابــر حريف ايتاليايی به ميــدان رفت و در دقيقــه 62 جای خود را به ســانتوس 19 ســاله داد. تيم آلكمار در اولين بــازی فصل جديــد اردیويژه هلند ميهمان پیاسوی آيندهوون است. عملكرد خوب عليرضا جهانبخش باعث شــده تا او جايــگاه ثابتی در اين تيم هلندی داشــته باشــد و بتواند يكی از مهره های تاثيرگذار و هميشــگی آلكمار باشــد. او كــه يكی از بازيكنــان ثابت تيم ملی كشــورمان هم به شــمار می رود، در سال جام جهانی تالش مضاعفی دارد تا بهترين عملكرد را داشــته باشــد و بتواند با آمادگی كامل همراه ديگر ملی پوشــان راهی روسيه شود. جهانبخش با وجود پيشنهادهای خوبی كه داشت يك فصل ديگر را در تيم آلكمار ســپری خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.