سلطانيفر: مجلس و سازمان بازرسي اعتراضي به دو شغلهها نكردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسعود ســلطانيفر وزير ورزش و جوانان در پاسخ به اين سوال كه علت انتصاب افراد بازنشســته و دو شــغله در هيات مديره تيم استقالل چيســت زيرا اينكار خالف قانون است و ظاهرا برخي نهادهاي نظارتي معترض اين اقدام شــده اند، ميگويد: «هيچ اعتراضي از سوي نهادهاي نظارتي از جمله ســازمان بازرسي كل كشور دربــاره اين موضوع به بنده منعكس نشــده اســت. نهادهاي نظارتي بايــد معترض اين مساله شــوند كه سازمان بازرسي كل كشور بهعنوان يك نهاد نظارتي معترض اين اقدام نشده اســت.» وزير ورزش و جوانان درباره اينكه تعدادي از نماينــدگان مجلس نيز به اين موضوع معترض بوده اند، معتقد اســت: «مجلس شــوراي اســالمي هم در اعتراض به اين اقــدام چيزي براي بنده ننوشــته و انشاءا... كه مشكل خاصي وجود ندارد.» در حالي بــه گفته وزير ورزش و جوانــان اعتراضي به موضوع دو شــغلهها نشده است كه طي ســالهاي گذشته يكي از دغدغههاي اصلي انتخاب هياتهای مديره باشــگاههاي استقالل و پرسپوليس هميشه دو شــغله بودن اين افراد بوده و همواره مشكالتي را ايجاد ميكرد. موضوع عدم به كارگيري دوشغلهها هم از مصوبات مجلس شوراي اسالمي است كه سازمان بازرســي را موظف ميكند نسبت به اين موضوع جلوگيري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.