سئونگ غایب بزرگ کره

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبــال آلكمار هلنــد در حضور عليرضا جهانبخــش، ملیپوش ايرانیاش از سد اودينزه ايتاليا گذشت. تيمهای فوتبال اودينــزه و آلكمــار در بــازی تداركاتی در ورزشــگاه اختصاصی باشــگاه ايتاليايی رو در روی هم قــرار گرفتند كه ياران عليرضا جهانبخش بــا نمايش خوبی كه داشــتند توانســتند به پيروزی 2 بر يك دست پيدا

كــی ســئونگ يئونــگ بــه دليل مصدوميــت در بازی برابر ملیپوشــان كشــورمان غايب خواهد بود و شــانس كمــی هم برای بازی با ازبكســتان دارد. كره جنوبی برای راهيابی به جام جهانی كار دشواری را پيش رو دارد. آنها در ابتدا در خانه و در ورزشــگاه ســئول، ميزبان تيم ملی فوتبال كشــورمان خواهند بود و در آخريــن بازی خود برابر ازبكســتان در تاشــكند بــه ميدان خواهنــد رفت. كی ســئونگ يئونگ كه در بازی با قطر دچار مصدوميت شــد، زانوی خود را به تيــغ جراحان ســپرده اســت و در حال حاضر مراحــل درمان را طی میكند. در نهايت مشخص شد كه اين بازيكن قطعا در بازی برابر تيم ملی فوتبال كشــورمان غايــب خواهد بود و به احتمال زياد بازی با ازبكســتان را نيز از دست خواهد داد. سئونگ يئونگ عضو تيم سوانزی در ليگ برتر انگليس است و با تاييد سرمربی اين تيم در هفتههــای ابتدايی ليگ برتر نيز غايــب خواهد بود. كره در حالی خودش را برای بازی با ايــران آماده میكند كه نياز دارد از دو بازی باقيمانده چهار امتياز كســب كند كه بتواند به جام جهانی راه يابد و به همين خاطر آنها روی سه امتياز خانگی بازی با ايران حســاب ويژهای باز كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.