تيم طيبي به فكر لژیونر چهارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبــال القطــر پــس از استراحت يك روزه خود تمرينهايش را از ســرگرفت تا پيــش از پرواز به اســلووني آماده شود. القطر همچنين به دنبال جذب لژيونر چهارم خود در اين فصل اســت تا تيمــش را تقويت كند.

محمــد طيبــي، مدافــع فصل گذشته استقالل خوزســتان در اين فصل براي القطر بــازي ميكند. اين تيــم در آخرين ديــدار تداركاتياش مقابل الخريطيات با نتيجه 2 بر يك به پيروزي رسيده بود. محمد طيبي بعد از جدايي از استقالل خوزستان راهي پارس جنوبي شد و با اين تيم قرارداد امضا كــرد اما در كمــال تعجب در تمرينها اين تيم قطري شركت كرد كه با واكنش تند مسووالن پارس قرار گرفــت. در روزهايي كه طيبي نگران شــكايت بود، قطريها به او اطمينان دادند كه مشكلي پيش نخواهد آمد و خيلي زود كارت بازي طيبي نيز صادر شــد، با اين وجود هنوز هم مسووالن پارس جنوبي پيگير موضوع هســتند و به دنبال گرفتــن غرامت از مدافع فراري هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.