کندي آهنگ پيوستن دژاگه به فوالم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طي روزهــاي گذشــته خبرهايی درباره بازگشــت اشــكان دژاگه به تيم ســابقش با حضور او در بازي دوســتانه فوالم و ولفسبورگ به گوش ميرسيد و عنوان ميشــد كه اين كاپيتان تيم ملي كشــورمان براي ادامه فوتبال خود راهي انگليس خواهد شد. كه البته تكذيبيهاي هم از طرف او منتشر نشد. خبرها حكايت از اين داشــت كه دژاگــه صحبتهاي مقدماتي را با مسووالن فوالم انجام داده و احتمال حضور مجــددش در اين تيم زياد به نظر ميرســد. اما با گذشت چند روز هنوز خبر موثقي از پيوستن اشكان به فوالم نيست و به نظر ميرسد مذاكره او با مســووالن اين باشــگاه نتيجه قابل قبولي نداشته است. ظاهرا عملكرد دژاگه طي يكي دو ســال اخيــر و البته بازي نكــردن او در روزهايی كــه در خدمت ولفســبورگ بود، باعث شده تا مسووالن فوالم، در استخدام دوباره او كمي با تامل پيش بروند. به اين ترتيب روند پيوستن اشــكان به فوالم كند شــده و اين براي كاپيتان تيم ملي كشورمان كه ميتواند يكي از مسافران جام جهاني روسيه باشد اصال خوب نيســت و اين را خود دژاگه بهتر از هر كسي ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.