بنياديفر براي داوري نوجوانان به ميدان ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كنفدراسيون فوتبال آسيا موعود بنياديفر را به مســابقات مقدماتي قهرماني زير 16 ســال آســيا دعوت كرد. رقابتهــاي مقدماتي قهرماني زير 16 ســال آســيا گروه از 25 شهريورماه لغايت دوم مهرماه در شهر دوشنبه تاجيكستان در حالي برگزار ميشود كه از ايران موعود بنياديفر بهعنوان داور در اين رقابتها قضاوت ميكند.

موعود بنياديفر يكي از داوران خوب كشــورمان به شــمار ميرود كــه در مجامع بينالمللــي هم از او بهعنوان يــك داور موفق بهره گرفته ميشود.

او ســابقه خوبــي در داوري در ليگ برتر كشــورمان دارد و توانسته در قضاوتهايش كمترين اشــتباه را داشته باشد.

البتــه موعــود بنياديفر تنها نماينده كشــورمان در اين رقابتها نخواهد بــود چرا كه دكتــر پرهان خانلري نيز ديگر نماينده كشــورمان بهعنوان افسر پزشك ای اف سی در اين مسابقات حضور دارد.

دكتر خانلري با سابقه خوبي كه در تيم ملي كشورمان دارد، بهعنوان افســر پزشك كنفدراســيون فوتبال آسيا براي اين رقابتها انتخاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.