نمره متوسط محمدي در روز شكست تيمش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوش ايراني تيم احمد گروژني نمــره فني متوســطي در بــازي هفته چهارم ليگ برتر روســيه دريافت كرد. تيم احمد گروژني با بازي 90 دقيقهاي ميــالد محمدي، مليپــوش ايرانياش شكســت 3 بر 2 را برابر يوفا پذيرا شد و ضمن از دســت دادن صدرنشيني به رده سوم جدول ليگ برتر روسيه سقوط كرد. اين تيم كه هفتههاي گذشــته را با اقتدار مقابــل حريفان به ميدان رفته بود و نتايج خوبي كســب كرده بود، در اين هفته از رقابتها نتوانســت به روند خوب خود ادامــه دهد و بازي را مقابل يوفا واگــذار كرد. ميالد محمدي كه در هفتههاي گذشــته بازيهاي خوبي به نمايش گذاشــته بود، در اين ديدار هم يكي از بازيكنــان موثر و خوب گروژني بود و توانســت بازي قابل قبولي در روز باخت تيمش انجــام دهد، با اين وجود خبرگزاري ورزشي چمپيونات روسيه با مشــاركت كاربرانش به ميالد محمدي، مليپوش ايرانــي تيم احمد گروژني در بازي برابر يوفا نمره فني متوســط 6 را اختصاص داد كه البته اين نمره نشــان ميدهد با وجود باخت گروژني، عملكرد محمدي خوب بوده است و اين بازيكن تاثيرگذاري هميشــگي را براي تيمش داشته است. به طور حتم همتيميهاي محمدي بــراي هفته بعــدي رقابتها، برنامه برد خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.