طارمي - منشا، يك پاس در 65 دقيقه

مهــدي طارمي تمرين نداشــته و ظاهرا ناآماده اســت. گادوين منشــا هم جراحي كــرده و چند روزي عقــب افتاده اما آيا اين دليل ميشــود كه در زمين مســابقه و در يك بازي رســمی و ســخت ايــن دو مهاجم همكاري نزديكي با يكديگر نداشــته باشــند؟ ديروز يكــي از مهاجم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

طارمي مقابــل نفت تهران(ســوپرجام) و فــوالد در تركيب اصلي حضور داشــت و علي عليپور را كنار خــود ميديد. او مقابل فوالد در 10 دقيقه پايانی جاي خود را به منشــا داد اما سرانجام در مسابقه با تراكتورسازي فرصت اين فراهم شــد تا دو گلزن برتر فصل گذشته كنار هم بازي كنند. در نگاه اول كنار هم قرار گرفتن دو مهاجمي كه فصل پيش در مجموع 0۳ گل به ثمر رســاندهاند فوقالعاده مهيــج و اميدوار كننده به نظر ميرســيد امــا در جريان بازي با تراكتورسازي اين زوج تقريبا چيز خاصي براي ارائه نداشت و كمتر از انتظار ظاهر شد.

منشــا 65 دقيقه در زمين بود و طارمي را در تمــام اين مدت كنار خــود ميديد. اين دو بازيكن در راس خط حمله تيمشان و در آرايش 4-4-2 به ميدان رفتند و 65 دقيقه كنار هم و به فاصلهاي نزديك از يكديگر بازي كردند اما در تمام اين دقايق همكاري نزديكي با هم نداشتند و به نوعي از پاس دادن به هم فرار ميكردند.

در تمام اين 65 دقيقه منشا يكي دو بار با شروعهاي سريع و فرار در بين مدافعان حريف از طارمي توقع پاس داشت كه آقاي گل سرخها از اين مساله طفره رفت و خودش توپ را پيش برد. در نقطه مقابل هم طارمي يك بار با پاس به عقبي ديدني توپ را براي منشــا فراهم كرد كه او با شوتي محكم توپ را به فضاي باالي دروازه فرستاد. در واقع اين تنها همكاري دو طرفه اين دو بازيكن در زمان ياد شده بود كه بسيار اندك و غير قابل قبول به نظر ميرسد بخصوص وقتي بدانيــم هر دو بازيكــن قابليتهاي فني بااليي دارند و با ســرعت بــاال، فرارهاي ديدني از بين مدافعان حريف و جاگيــري در فضاهاي خالي ميتوانند توســط همبازيان شان از جمله زوج خود در خط حمله صاحب توپ شوند.

بعد از بــازي از آنجايي كه هــر دو نفر به لحاظ بدني هنوز شــرايط خوبي ندارند و مثل برخي از همبازيانشــان به مرز آمادگي نزديك نشــدهاند ايرادي متوجه آنها نشــد اما برخي از پيشكسوتان پرسپوليس و اهالي فوتبال معتقدند

با توجه به رقابت پنهان آقاي گلي بين آنها و انتظاراتي كه از هر دو نفر وجود دارد هر دو به دنبال گلزني هستند و اين مساله در مورد طارمي كه هنوز نتوانسته گل اولش را به ثمر برساند احتماال در بازي بعدي و تا زمان رويش گل نخستش باز هم مشاهده خواهد شد.

وضعيت بدني ارتباطي به همكاري نكردن اين دو بازيكن ندارد و اينكه طارمي و منشــا نتوانستهاند با كارهاي تركيبي به دروازه حريف نزديك شوند و موقعيت بسازند ريشه در مسائل ديگري دارد.

اگــر بخواهيم از بعد فني به قضيه نگاه كنيم بايد ســبك بازي دو مهاجــم را در نظر بگيريم و اينكــه آيا با در نظر گرفتن خصوصيات هر يك از اين بازيكنان اصال ميتوان انتظار داشــت در هر بازي چنــد كار تركيبي ويــژه از آنها ديد يا كال مدل بازي آنها طوري اســت كه بعيد اســت در هر مســابقه صحنه خاصي از آنها - مثل آنچه از آزمــون و طارمي در بازيهاي تيم ملي ميديديم يــا حتي كارهايي كه عليپور براي طارمي ميكرد

رخ دهــد و اين دو مهاجم مركزي بيشــتر به فكر گلزني و خودشــان و نشان دادن تواناييهاي خويش هستند.

از طرفي بحث بازي اول مطرح شد و اينكه در مســابقه نخست نميتوان از اين دو بازيكن انتظار حركات ويژهاي داشــت چرا كه تعداد تمرينها و بازيهايي كه كنار هم بودهاند زياد نبوده اســت. همچنيــن با توجه به رقابت پنهان آقاي گلي بين آنهــا و انتظاراتي كه از هــر دو نفر وجود دارد هر دو به دنبال گلزني هســتند و اين مساله در مورد طارمي كه هنوز نتوانســته گل اولــش را به ثمر برســاند احتماال در بازي بعدي و تا زمان رويش گل نخستش باز هم مشاهده خواهد شد.

اگر از بعد فني بگذريم و به مسائل حاشيهاي كه در فوتبال ايران و همين پرسپوليس كم نبوده برسيم موضوع حســادت را ميتوان مطرح كرد. البته اينجا تا حدودي بحث فني و حاشــيهاي با هم ادغام ميشــود همين كه يكي نميخواهد در جدول گلزنان از ديگري عقب بيفتد و در موقعيت مناسب ترجيح ميدهد خودش گل بزند تا اينكه به زوجش در خــط حمله پاس بدهد. بحث پاس ندادن به بازيكن خارجي و تازه وارد هم از مدتها قبل مطرح شــده و همچنان وجــود دارد كه اگر اين مساله واقعا مصداق داشته باشد تمام مسائل فني زير ســوال ميرود و بهتر اســت اصال به آن ورود نكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.