ماموريت اول؛ حل پرونده ژوزه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

دو گزينه جديد در هیات مديره پرسپولیس

سرانجام هيات مديره جديد پرســوليس با تاخيري حدودا چهل روزه مشخص شد. صبح ديروز وقتي خبري از تركيب جديد هيات مديره پرسپوليس نشد سايتها و خبرگزاريها نوشــتند وزارت ورزش باز هم اين مساله را عقب انداخته و همچنان مســاله هيات مديره پرسپوليس يكي از مســائل الينحل فوتبال ايران است اما ظهر ديروز به صورت رسمي خبر معرفي هيات مديره جديد اعالم شد. تركيب هيات مديره جديد تا حدود زيادي غافلگير كننده بود چرا كه ســه نفر قبلي در تركيب جديد هم حضور داشتند و از دو نفر جديد تا كنون نامي به ميان نيامده بود.

در گمانهزنيهاي قبلي از افرادي مثل بهروز نعمتي ســخنگوي هيأت رييســه مجلس يا حميد زيدوند حقوقدان و وكيل پايه يك دادگســتري بهعنوان گزينههاي وزارت ورزش نام برده ميشــد يا در تمام 40 روز گذشــته صحبت از اضافه شــدن بيژن ذوالفقارنســب به هيات مديره بود و حتي اين پيشكســوت و مشــاور وزير هم بــه نوعي حضورش در هيات مديــره جديد را تاييد كرده بود امــا هيچ كدام از اين ســه نفر در تركيب جديد حضور نداشــتند. بنا به اعالم وزارت ورزش جعفر كاشاني، علي اكبرطاهري، ابوالفضل روغني گلپايگاني، حميدرضا گرشاســبي و محمد حاجي بيگي بهعنوان اعضاي جديد باشــگاه پرسپوليس معرفي شدند. از اين جمع كاشاني، گرشاســبي و طاهري در تركيب قبلي حضور داشــتند اما دو نفــر ديگر براي اهالي فوتبال ناشناخته هستند.

ناشناختهها را بشناسيد محمدرضا حاجي بيگي پيش از اين حدود چهار سال رياست آتش نشاني تهران را بر عهده داشت. خيلي از مسووالن معتقدند كه در زمان رياست او بر سازمان آتش نشــاني اين سازمان از نظر تجهيزات و امكانات به روز شد و ماشين آالت جديد براي ســازمان آتش نشــاني خريداري شد. او پس از عزل از ســمتش براي مدت كوتاهي رييس پايانههاي حمل و نقل عمومي شهرداري تهران بود كه پس از يك سال از اين ســمت هم كنار گذاشته شد. ظاهرا حاجي بيگي بدين منظور به هيات مديره اضافه شده تا از ارتباط باشگاه و شهرداري براي پرسپوليس امتياز بگيرد.

ابوالفضل روغني گلپايگاني هم رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني و يكي از فعاالن صنعت چوب و كاغذ است. او كه در سال 1۳40 در شهر اراك به دنيا آمده از عالقهمندان به ورزش محسوب ميشود كه از سوابق مديريتي او ميتوان به مدير كلی در حوزه وزارت بازرگاني و مســووليت در شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه، اشاره كرد. وي قبال رياست كارخانه ارج را هم برعهده داشته و بهعنوان فعال اقتصادي وارد هيات مديره شده است.

اولين واكنش ها جعفر كاشاني كه باز هم از طريق رسانهها متوجه اخبار باشگاه و معرفي اعضاي جديد هيات مديره شده بود گفت: «اميدوارم كه اعضاي جديد كارآيي الزم را داشته باشــند تا بتوانيم در مسير پيشرفت حركت كنيم. باالخره تشخيص دادند كه من هم عضو هيات مديره باقي بمانم. تمام تالشــم را انجام ميدهم بتوانم فرد مفيدي براي هيات مديره پرسپوليس باشم تا انشاءا... پرسپوليس را به سمت باشگاه شدن حركت بدهيم.»ابوالفضل روغني گلپايگانــي عضو جديد هيات مديره هم در خصوص اضافه شــدنش به اين جمع گفت: «من بهعنوان فعال اقتصادي به هيات مديره اضافه شدم و قرار است كار اقتصادي انجام بدهم.»

وي در پاســخ به اين پرســش كــه آيا هيات مديره جديد ميتواند مشــكالت و بدهيهاي فراوان اين باشگاه را مخصوصا به مانوئل ژوزه و دستيارانش پرداخــت كند، گفت: «ما را حتمــا انتخاب كردهاند كه بتوانيم به باشــگاه كمك كنيم و مشكالت را حل كنيم.»

روغني گلپايگاني در مورد اينكه آيا شــناختي از فوتبــال دارد و مثــل خيليهاي ديگــر از بچگي پرسپوليسي بوده، گفت: «من از كودكي پرسپوليسي بودم و در خانه ما عكسهاي تيم پرســپوليس وجود داشت. من پرسپوليسي هستم و به اين موضوع افتخار هم ميكنم.»

قرار اســت اعضاي جديد هيات مديره امروز ســاعت 10 صبح به وزارت ورزش رفته و با ســلطانيفر جلســهاي برگزار كنند ضمن اينكه اولين جلســه هيات مديره جديد هم امروز برگزار خواهد شد. ماموريت نخست، پرونده ژوزه

قطع يقين اولين ماموريت هيات مديره جديد فراهم كردن بودجه و امكان مالي براي فرار از محروميتهايي است كه پيش روي پرسپوليس قراردارد.

هر چند تا همين االن هم خيلي دير شده اما بايد ديد تركيب جديد و بخصوص افــراد فعال در حوزه اقتصاد ميتوانند با رايزنيها و مناســبات بين ســازماني براي پرســپوليس بودجهاي فراهم كنند تا باشــگاه فعال از شر پرونده مانوئل ژوزه خالص شود يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.