خريد جنجالي باشگاه ستاره بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عصر جمعه تيم اميد پرســپوليس كه از دقيقــه ‪10 25،‬ نفره شــده بــود، مقابل اســتقالل با پنالتي دقيقه 92 حريف بازي برده را با تساوي عوض كرد تا يازده امتيازي شده و بعد از پيكان تيم مقتدر و عقاب اين فصل در رده سوم جدول قرار بگيرد و البته مقاومت و نفت را هم امتياز خود ببيند.

در ايــن بــازي 6 بازيكــن جــوان پرسپوليس كه در تمرينات تيم بزرگساالن حضور دارنــد به ميدان رفتنــد و عملكرد قابل قبولي داشــتند. حميد رضا طاهرخاني كه بازوبند كاپيتاني را به بازو بســته بود در نيمــه دوم به خاطــر جابهجاييها و تغيير سيســتمهاي متوالي نتوانست خودي نشان دهد اما بد هم كار نكرد. احســان حسيني در پســت هافبــك دفاعي و دفــاع مياني عملكرد خوبي داشــت و سعيد حسين پور كه در نقــش هافبك نفوذي ظاهر شــد با گل كردن پنالتــي نمايش موفقي ارائه داد. از طرفي محمد امين اسدي كه چند وقتي دنبال رضايتنامه بود و شرايط روحي خوبي نداشت در اولين بازي بعد از مدتها غيبت گل زد و خودي نشان داد تا به لحاظ رواني هم شرايط بهتري پيدا كند.

ابوالفضــل درويش وند هــم كه مثل طاهرخاني عضو رســمي تيم بزرگســاالن اســت، خوب كاركــرد و عبدا... نــژاد از او رضايت كامل داشــت. اين گلر خوش قد و قامت پايــه گذار گل اول تيمــش بود و با شــروع مجدد خوبش زمينه ســاز گل شد. او پنالتي دقيقــه 92 حريف را گرفت و در ريباند گل خورد و گل ديگر را هم در مصاف تك به تك دريافت كرد. اما بهترين بازيكن از اين جمع شش نفره شاهين عباسيان بود. بازيكني كه از فوالد به تيم اميد پرسپوليس آمد و حضورش در جمع سرخها حاشيههاي زيادي داشت. عباســيان در اين مسابقه در سه پست دفاع راست، هافبك راست و دفاع مياني بازي كرد و نمايشي فوقالعاده داشت تا نشان دهد فوتباليست قابلي است.

6 بازيكن جوان پرسپولیس در شهرآورد امیدها زير ذره بین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.