پنجعلي:اشتباهشجاعطبيعتفوتبالاست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد پنجعلي دربــاره عملكرد خط دفاعي پرسپوليس در فصل جديد با حضور شــجاع خليــلزاده در قلب خــط دفاعي گفت: «عملكرد خط دفاعي به نظرم خيلي خوب بوده اســت. من قبال هــم بازيهاي زيادي از شــجاع خليلزاده ديــده بودم و هميشه ميدانســتم او مهره مناسبي براي پرسپوليس است. پرسپوليس امسال با اين خط دفاع مشكل زيادي ندارد. ما سال قبل مجبور بوديم از بازيكناني استفاده كنيم كه تخصصشــان بازي در دفاع وســط نبود اما امســال با اضافه شدن سيدجالل(حسيني) خط دفاع پرقدرتي خواهيم داشت.»

او درباره اشــتباه شجاع خليل زاده در بــازي با تراكتور كه منجــر به گل خوردن پرسپوليس شــد هم گفت: «اين اشتباهها در فوتبال طبيعي اســت و براي همه پيش ميآيد. حاال چون شجاع خليلزاده در خط دفاع است اين اشتباه خيلي به چشم ميآيد اما عملكرد خط دفاعي پرسپوليس را واقعا خوب ميدانم.»

پنجعلي در پاســخ به اين موضوع كه به مدافعان پرســپوليس در فصل قبل اين ايراد گرفته ميشــد كه كــم گل ميزنند افزود: «ببينيد شرايط بازيها فرق ميكند. پرسپوليس تيمي است كه يازده نفره حمله و يــازده نفره دفاع ميكند. فصل گذشــته مدافعان مــا گلهاي مهم و ســه امتيازي زدند امســال هم كه در بازي اول شــجاع خليلزاده يك گل مهم براي پرسپوليس به ثمر رساند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.