عبدا... نژاد: هيچ وقت اين تعداد تماشاگر نداشتيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

منوچهر عبدا... نژاد ســرمربي تيم اميد پرســپوليس درباره تســاوي با اســتقالل در لحظات پاياني بــازي ميگويد: «بعد از اينكه ده نفره شديم مجبور بوديم از برخي بازيكنان در پستهاي غير تخصصي استفاده كنيم كه اين كارمان را ســخت كــرد. البته اگر مدافع مان در لحظه پاياني توپ را به جاي پا با ســر دفع ميكرد آن پنالتي هــم اتفاق نميافتاد. اســتقاللي ها هم بعــد از ده نفره شــدن ما موقعيتهاي زيادي نداشــتند و دو سه بار با ســرنگوني بازيكنانشــان در محوطه جريمه فقط دنبال گرفتن پنالتي بودند.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين بار شــهرآورد اميدها حاشيهاي نداشت ميگويد: «خوشبختانه حاشــيه نبود چون من با كادر فني اســتقالل رابطه خوبي دارم و تماشاگران هم فقــط تيمهــاي خودشــان را تشــويق ميكردند. از طرفــي بازيكن ما هم كه اخراج شــد به خاطر درگيري كارت قرمز نگرفت و به خاطر يك خطــا با كارت زرد دوم و اخراج مواجه شد.»

سرمربي اميد پرسپوليس ميگويد: «هيچ وقت ورزشگاه شهيدان اســماعيلي را اينقدر شلوغ نديده بودم. اين شــلوغترين شهرآورد پايهها بود و تعداد تماشــاگران و خبرنگاران و عكاسان بسيار بيشتر از هميشه بود. اميدوارم رسانهها هميشــه به بازيهاي پايه اينطوري اهميت بدهند ضمن اينكه اگر مثل گذشــته بازيهاي اميدها دو ســاعت قبل از بازيهاي ليگ برتر در همان ورزشــگاهها برگزار شــود بازيكنان انگيزه زيادي پيدا ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.