براي سازمان ليگ ثبت شركتها مالك است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالي كه روي سردر ساختمان باشگاه پرســپوليس لوگوي ستاره دار اين باشــگاه نصب شــده و از ابتداي فصل پيراهنهاي تيــم هم منقش به اين ستاره شــده اما فدراسيون فوتبال و ســازمان ليگ هنوز اين ستاره را به رســميت نميشناســند و به تبع اين مســاله رســانهها نيز از همان لوگوي بدون ستاره باشگاه استفاده ميكنند.

حجــت ...ا بهمنــي، مديرروابط عمومــي ســازمان ليگ در ايــن باره ميگويد: «ما از ثبت شركتها هم پيش از شروع فصل استعالم كرديم و آنها به ما گفتند كه هنوز لوگوي پرسپوليس، همان لوگوي بي ســتاره است. برخي فكر ميكنند كه عمدي در كار اســت تا لوگوي بي ســتاره در سازمان ليگ و فدراســيون فوتبال استفاده شود اما پرسپوليســيهاي عزيز بايــد بدانند كه باشــگاه هنــوز به ثبت شــركتها هــم تقاضاي تغيير لوگو و ســتاره دار كردنش را نداده اســت. ما مشكلي با لوگوي ستارهدار پرســپوليس نداريم، اصال شــايد دوست داشــته باشند 10 ستاره روي لوگويشــان بزنند. لوگوي جديدشــان را ثبــت كننــد، همان را اســتفاده ميكنيم. در واقع چيزي كه ثبت شــركتها به ما اعالم كند مالك ماست.»

پندار خمارلو مدير روابط عمومي باشگاه پرســپوليس ميگويد:« لوگوي با ســتاره پرســپوليس آماده است و فكــر نميكنم كه مــدت زمان زيادي براي تاييــدش طول بكشــد. لوگوي پرســپوليس هم پس از تاييد سازمان ثبت شــركتها، به فدراسيون فوتبال و ســازمان ليگ هم ارائه ميشود تا در مكاتبات رسمي داخلي و بينالمللي از لوگوي ستاره دار استفاده شود.»

ظاهرا ايــن كار نيازمنــد مصوبه هيات مديــره و پرداخت يك ميليون تومان به اداره ثبت شركتها است كه بايد منتظر تصميم هيات مديره جديد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.