تصميم سخت برانكو درباره سيدجالل؛شجاع بيرون ميرود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســيدجالل حســيني بعد از مدتها فيزيوتراپــي و درمــان و البتــه تمريــن اختصاصــي از روز شــنبه بــه تمرينات گروهي پرســپوليس برگشت تا مشخص شــود، برانكو براي بازي پنجشنبه مقابل نفــت تهران ميتواند روي او حســاب باز كنــد. حاال و با بازگشــت ســيدجالل به شرايط مســابقه مهمترين چالش تركيب پرســپوليس در فصل تازه براي نخستين بــار در ذهن برانكو شــكل خواهد گرفت چرا كه اگر قرار بر فيكس شــدن كاپيتان سرخها باشــد بايد يكي از بين انصاري يا خليــل زاده از تركيب بيــرون برود. نكته اينجاست كه اين انتخاب حتي با اشتباهي كه شــجاع در بازي قبل انجام داد، راحت نخواهــد بود چرا كه خليل زاده در بازي با فوالد ســتاره تيمش بود و انصاري در هر دو مســابقه اخير كيفيــت بااليي از خود نشان داد و كامال آماده است. البته برانكو حتما اين نكته را هم در نظر ميگيرد كه در بازي با تراكتورســازي تبريز تيمش به حريــف موقعيتهاي زيادي داد و بيرانوند دو سه بار ناجي شد كه اين نسبت به فصل قبل يك عقبگرد به حساب ميآيد و شايد همين مساله احتمال بازي كردن حسيني به جاي خليل زاده را تقويت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.