پاس ندادن به منشا را قبول ندارم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از بازي تراكتورســازي پاس ندادن به منشا از ســوي يكي دو پيشكسوت مطرح شد و البته برخي روي عدم همكاري مناســب بين طارمي و منشا تاكيد داشــتند كه بعضیها به ناهماهنگــي و ناآمادگي آنها براي توجيه اين مســاله اســتناد كردند و برخي ديگر موضوع را حاشيهاي جلوه دادند.

كريم باقري يكي از اعضاي كار فني كه از نزديك با هر دو بازيكن كار ميكند در اين باره گفته است:«هر دو بازيكن در شــرايط ايــدهآل نيســتند. طارمي در تمرينهای آمادهســازي نبود و نياز به تمرين بيشتري دارد تا به شــرايط ايدهآل برســد. منشا هم اگرچه در اوكراين با ما بود اما بعد از آن دو هفتهاي درگير مشكل عفونتياش بود و اين مساله او را از شرايط ايدهآل دور كرد. با اين حال منشــا خودش را به موقع به بازيهاي ليگ رساند و در تبريز هم توانست يك گل زيبا به ثمر برســاند. هر دو بازيكن در كنار علي عليپور ميتوانند اين فصل خط حمله بســيار خوبي را براي پرسپوليس تشكيل داده و براي هر تيمي دردسرساز شوند.»

وقتــي خبرنــگار از باقري ميپرســد در بازي با تراكتورسازي در چند صحنه شــاهد بوديم كه برخي بازيكنان به منشــا پاس نميدهند، شــما متوجه اين موضوع نشــديد؟ ميگويد:«يكســري از بيرون به تيم نــگاه ميكنند و ممكن اســت نظراتشــان بر خالف نظر ما باشــد كه در هر صورت قابل احترام اســت. به عقيده من همه بازيكنان پرســپوليس به موفقيت تيم فكر ميكنند و اين مســائلي را كه عنوان كرديد، قبول ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.