باز هم خوردبين هواي طارمي را داشت؛ توهين نكرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عكسهاي تمرين عصر روز شــنبه و شــهادت حاضران كنار زمين ورزشگاه شــهيد كاظمي حاكــي از اين اســت كه مهــدي طارمي برخورد مناســبي با سرپرست و پيشكســوت تيمش نداشته و به حالت عصباني و پرخاشــگرانه با او صحبــت كرده اســت. در واقع عكسها گوياي ايــن مطلب اســت و واقعيت را نميتوان انكار كرد اما محمود خوردبين مثل هميشه هواي بازيكنان جوان تيمش را دارد و براي اينكه طارمي بيش از اين به حاشــيه نرود در مصاحبــهاي گفته: «چنين چيزي مطرح نيست كه طارمي به من بياحترامي كرده يا حرف خاصي زده باشد. او فقط به اين موضوع معترض شد كه چرا اجازه نميدهند 2 دختربچه خردســال براي ديدن تمرين كنار زمين بيايند كه من گفتم حراســت مجموعه اين اجازه را نميدهد. در ادامه طارمي به من گفت كه اين دو كودك ســن خيلي كمــي دارند و پس از هماهنگيهايي كه انجــام داديم، آنها آمدنــد و كنار زمين تمرين را ديدند و هيچ مشــكل ديگري نبود. مطمئن باشــيد اگر طارمي به من توهيني كرده بــود اين موضوع را خودم عنوان ميكردم اما ما با هم رابطه خوبي داريم و او حرف بــدي به من نزد، فقط معترض بود كه چرا ايــن دو كودك به كنار زمين نيامدند و هيچ بحث ديگري در ميان نبود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.