غيبت مشكوك ذوالفقارنسب در هيات مديره؛بابرنامهها مشكل داشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بيژن ذوالفقارنســب ديــروز حاضر نشد توضيحي درباره نبودنش در هيات مديره جديد پرســپوليس بدهد. او علت اين مســاله را توفيق اجباري و مصلحت دانست. مدافع ســابق پرسپوليس براي هيات مديــره جديــد آرزوي موفقيت كــرد اما شــايعاتي دربــاره نبودنش در هيــات مديــره راه افتاده. مثــل اينكه ذوالفقارنســب با طاهري مخالف بوده يا وزارت ورزش بــا برنامههايش مخالفتي داشته اســت. با اين حال ذوالفقارنسب فعال سكوت پيشه كرده و تنها به گفتن اين جمالت اكتفا كرده اســت: «تصميم نهايــي را در ايــن مــورد وزارت ورزش اتخاذ كــرد. ضمن اينكــه اجباري هم در ايــن كار نبــود. وزارت ورزش حتماً مصلحــت را در اين ديده اســت كه من نباشــم. صالح اين است كه فعال در اين ارتباط صحبتــي نكنم. به عقيده من در اين شــرايطي كه باشــگاه پرسپوليس دارد، كار كردن در اين باشــگاه بســيار سخت اســت. اميدوارم مسووالن بتوانند مشكالت پرسپوليس را حل كنند.» وي در مورد اينكه گفته ميشــود او مخالف ادامه كار علياكبر طاهري بوده اســت، ميگويــد: «من مخالف شــخص نبودم بلكه با يكســري برنامهها در اين باشگاه مشكل داشــتم. در هر حال فعال ترجيح ميدهم در اينباره حرفي نزنم. قطعا در موقع مناسب صحبت خواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.