عبدي:پرسپوليسمراقبباشدغافلگيرنشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حسين عبدي با اشاره به دو هفته ابتدايي ليگ هفدهم گفــت: «به هر حال هفتههاي اول ليــگ براي بعضــي از تيمها خوب اســت و در مسابقات دو هفته گذشته كيفيت خيلي از تيمها خوب بود. البته اين مهم است كه آنها فرم خوب خود را حفظ كنند.»

وي با اشــاره به شــرايط پرسپوليس هم افــزود: «پرســپوليس در دو بازي گذشــته دو پيــروزي به دســت آورده كه ايــن قطعا خوب اســت. البته بايد همين روند خوب حفظ شود. پرســپوليس تيم خوبي است كه ميتواند امسال مجددا قهرمان ليگ شود.»

پيشكسوت پرســپوليس با اشاره به ديدار مقابل تراكتورســازي گفت: «البته پرســپوليس مقابل تراكتورســازي طوري بــازي ميكرد كه اجازه مانــور را بــه بازيكنــان هجومي حريف ميداد، موضوعي كه ممكن بود خطرناك باشد. به هر حال با گذشت زمان بازيكنان هماهنگتر خواهند شــد و بازيهاي بهتري را هم مشاهده خواهيم كرد.»

مربي سابق پرسپوليس درباره بازي با نفت تهران هم گفت: «درســت است كه پرسپوليس بازي ســوپرجام را از نفت بــرد و البته به لحاظ تشكيالتي و شــرايط فني تفاوت زيادي با نفت دارد اما بايد مراقب باشــد كــه مقابل اين تيم غافلگير نشود. پرسپوليس بايد با تمام قوا مقابل نفت حاضر شــود و پيش بينــي تمام اتفاقات را بكند تا حتما با سه امتياز از زمين بيرون بيايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.