باخت االهلي و انتقاد از ربروف

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

االهلي عربستان بعد از اردوي 20 روزه در اتريش و بازگشت به جده در اولين بازي تداركاتي خود پيش از ورود به فصل جديد مقابل ديدگان طرفداران پرشمار عربستاني در ورزشــگاه عبدا... الفيصــل جده مقابل القادسيه با شكست سنگين ۳بريك روبهرو شد تا ســرگي ربروف با انتقادات تندي از سوي رســانههاي عربستان مواجه شود. در اين بازي كــه االهلي از تمام ســتارههاي داخلي و خارجي خود بهره ميبرد در نيمه اول 2 بر يك و در پايان نود دقيقه با نتيجه ۳ بر يك شكســت خورد تا روند باختهاي متوالي كــه از مصافهاي تداركاتي اتريش آغاز شده بود، ادامه يابد و ربروف با شرايط دشواري روبهرو شود. روزنامههاي عربستان از جملــه عــكاظ ديــروز در تحليلهــاي انتقادي تنــدي مدعي شــدند برنامههاي تاكتيكي مربي اوكراينــي هنوز در االهلي جواب نداده است. گفتني است بعد از بازي با القادســيه، حريف پرسپوليس روز شنبه در ديداري تداركاتي به مصاف تيم دســته دومــي االنتصارات رفت و با نتيجه پرگل ۷ بر صفر به پيروزي رسيد. حسين المقهوري و سلمان الموشــر (هر كدام دو گل)، مهند عسيري، صالح العمري و اسالم سراج براي االهلي گل زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.