وضعيت مبهم احمدزاده و ربيع خواه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حسين ماهيني، محسن ربيع خواه و فرشاد احمدزاده سه بازيكني هستند كه در پايان ديدار مقابل تراكتورسازي بــا توجه به مصدوميــت اولين تمرين گروهــي ايــن تيم را از دســت دادند. كاپيتان سرخپوشــان البته مشــكلي براي همراهي اين تيم نخواهد داشت و ميتواند با تمرينات سبك طي روزهاي آينده مهياي جدال ايــن هفته مقابل نفت تهران شــود. وضعيت مصدوميت فرشــاد احمدزاده هم به گونهاي است كه اين بازيكن مشــكلي براي همراهي اين تيــم در بازي پنجشــنبه نخواهد داشــت و به زودي به تمرينات گروهي اضافه خواهد شد. با اين حال بزرگترين نگراني برانكــو ايوانكوويچ در خصوص محسن ربيعخواه است. هافبك دفاعي پرسپوليس از ناحيه ران پاي چپ دچار مصدوميت شده و وضعيت او براي بازي با شاگردان حميد درخشان نامشخص است. گفتني اســت ديروز ربيعخواه و احمدزاده بــا صالحديد كادر فني تيم پرسپوليس راهي ايفمارك شدند تا به بررسي مصدوميت خود بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.