رسن براي سياه جامگان ميآيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مطابــق پيشبينيهــا بشــار رســن عراقي ســه بازي ابتدايي فصل پرســپوليس را از دســت خواهد داد. رســن ديشــب در قامت بازيكن تيم نيروي هوايي مقابــل الكرخ به ميدان رفت. نيروي هوايي در صورت پيروزي در اين مسابقه يك هفته زودتر قهرمان ليگ عراق ميشــد و رســن به زودي راهــي تهران خواهد شــد. با اين حال اين بازيكن حتما بازي نفت را از دست ميدهد و قبل از بازي با ســياهجامگان در اردوي ســرخها حاضر خواهد بود. البته بعيد اســت برانكو به اين زوديها از هافبك عراقي استفاده كند چون بايد وضعيت بدنياش را بسنجد و به لحاظ هماهنگي تيمي روي او كار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.