حقوق 21 ميلياردي بازيكنان االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه االهلي شنبه شــب حقوق 5 ماه عقب افتاده بازيكنانش را پرداخت كرد كه مبلغي حــدود 25 ميليون ريال(تقريبا 21 ميليارد تومان) شــد. مطمئنا بازيكنان پرسپوليس كه هنوز از فصل قبل مبالغ قابل توجهي طلبكارند با شنيدن اين خبر سري به نشانه افسوس تكان خواهند داد و زير لب غر خواهند زد. از طرفي بايد منتظر استفاده از اين ارقام و اعــداد در مصاحبه بازيكنان پرســپوليس كه شرايط مالي خودشان را با رقيبشان مقايسه ميكنند، باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.