كمك دو هفتهاي هواداران: 359 ميليون

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرســپوليس كه به شدت به كمــك هوادارانش بــراي پرداخت بدهيهاي ســنگين خود چشم دوخته اســت بعد از ســه روز تعطيلي دوباره مبلــغ كمكهاي جمع آوري شــده از ســوي هواداران را منتشــر كرد. بنا بر اعالم ســايت باشــگاه تا پايان روز 14 مرداد مبلــغ ۳,596,299,۳۳4 ريال جمعآوري شده كه طي مدت دو هفته اميدوار كننده است اما حتي تا رسيدن بــه مبلغ بدهــي دســتياران ژوزه هم فاصله زيادي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.