نه جادوگرم، نه پيش بين!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ‪Mohsen Ajorloo‬

تیــم ملي بســکتبال بامداد امروز راهي لبنان شــد تا در رقابتهاي كاپ آســیا شــركت كنــد. رقابتهایي كه اســترالیا و نیوزیلنــد را هم در بین تیمهاي آســیایي خواهد داشــت. تیم ایران هم حاال پــس از دوماه تمرین و مســابقه زیر نظر مهران حاتمي عازم این رقابتها شــده تا با تركیب متفاوتش نســبت به گذشــته، براي رقابــت با رقباي اصلياش بــه میدان برود. حاتمي معتقد اســت با توجه به امکانات موجود، تیمش بهترین شرایط ممکن را دارد و بهترین نفرات را هم با خودش به لبنان برده است. او همچنین از اضافه شدن حدادي و ساهاكیان خوشحال است و آنها را در هر شرایطي مهرههاي تاثیر گذاري در تیمش ميداند.

بیش از دو مــاه در اردو بودید و حاال راهي لبنان ميشوید. تیم ملي به شرایطي كه ميخواستید، رسیده؟

بــه نظرم بــا توجه به شــرايط و امكانــات موجود، بهترين شــرايط ممكن را داريم. فدراســيون و بازيكنان به اندازه توانايي و ظرفيتشــان، تمام تالششان را كردند تا تيم به اين جايگاه برسد.

هدف و معیار شما هنگام انتخاب بازیکنــان و طرح ریــزي تمرینها، اردوها و بازيهاي تداركاتي چه بود؟

مــا ســعي كرديم در پســتهاي مختلــف بهترينها را دعــوت كنيم. تيم ملي جايگاه بهترين هاست و ما هم همين كار را انجــام داديــم. بازيكنهاي دعوت نشده يا خط خورده هم قطعا بازيكنهاي بزرگي هســتند كه اختالفشــان با نفرات موجود خيلي كم اســت. در مورد شرايط تيــم هم بايد بگويم ما تيــم تقريبا تغيير يافتــهاي داريــم. تغييراتي كــه در دوره بائرمن آغاز شد و حاال هم دارد ادامه پيدا ميكند. به نظر من ماحصل ما در اين دو ماه نزديك شدن بازيكنان از نظر تكنيكي و تاكتيكــي به يكديگر بود و تا مرز امكان هم به هدفمان رسيديم.

تیم ما دو ســفر به چین داشت و عالوه بر ســه بازي با تیمهاي ملي چین، در دو تورنمنت هم شــركت كرد. آیا در این رقابتها محك جدي خوردیم و بچهها با چالشهاي جدي مواجه شدند؟

از نظــر من و بســياري از بچهها واقعــا ديدارهــاي خوبي داشــتيم. اگر بازيهاي انجام شــده تيم ملي را بررسي كنيم، ميبينيم كــه در بازيهاي زيادي در نيمــه اول عقب بوديم و در انتها بازي را برديــم. واقعا برخــي از ديدارها محك خوبي براي تيم بود و به رشــدمان كمك كرد. در مجموع به نظرم حضور در اين دو تورنمنت از تمريــن در تهران خيلي بهتر بود و آوردههاي خوبي عايد تيممان كرد.

بســکتبال ایران چــه در رده باشــگاهي و چه در رده ملي همواره با موضوع دفــاع گره خورده و تاكید اصلي بر روي ایــن فاكتور بوده. آیا تیم شما هم همین شرایط را دارد یا انتظار دیگري از آن داشته باشیم؟

از ديدگاه مــن حمله هم به اندازه دفاع اهميــت دارد و بايــد روي آن كار شود. با اين حال واضح است كه اگر دفاع خوبي نداشته باشي، حمله آنچنان كارساز نيست و نميتواني به موفقيت برسي. پس ما هم از ايــن قانون تبعيــت كردهايم و تاكيد اصلي مان روي دفاع است.

یکي از بحثهــاي مهم روزهاي پایاني تمرین هم اضافه شدن حدادي و ســاهاكیان بود. موضــوع اضافه شدن این بازیکنان تصمیم مستقیم شــما بود یا نظر فدراسیون و دیگر بازیکنان؟

به نظرتان تصميم چه كسي غير از من ميتواند باشد؟

خب بازیکناني بودند كه تمام این مدت در اردو بودند و حاال از تیم كنار رفتهاند و بازیکناني همین حاال آمده و با تیم به لبنان سفر كردند!

حامــد و اوشــين هــر دويشــان بازيكنــان بزرگــي هســتند و زماني كه مشــخص شــد به تيم ملــي ميآيند، از آمدنشان اســتقبال كردم. در هر صورت مــن بايد بهترينها را به لبنان ببرم و فكر ميكنم اين دو بازيكــن ميتوانند به تيم كمك كنند.

هر دوي این بازیکنان مدت زیادي از تمریــن دور بودند. شرایطشــان در چند تمریني كه حضور داشــتند چطور بود؟

بــا توجــه بــه دوري از تمرينها شــرايط خوبي دارند. حامــد كه مصدوم بود و بالطبع تمرين آنچناني نداشــته. او ميتوانست بماند و به مصدوميتش برسد اما غيرت به خرج داد و نشــان داد تعصب بااليي روي تيم ملي دارد.

خودتان از تغییر نســل در تیم ملي صحبت كردید. به نظرتان نسل كنوني به آن اعتمــاد به نفس الزم براي جایگزیني ســتاره هاي قبلي رسیده اند؟

باالخره ميرســند. بسكتبال ايران در سالهاي اخير همواره نيروي انساني و مواد خام اوليه بســيار خوبي داشته. حاال هم همين شرايط را دارد و بازيكنان بسيار خوبي داريم كه مطمئنم به آن اعتماد به نفس الزم ميرسند. منتهي براي اين كار زمان الزم اســت. كما اينكه نسل قبل هم كه اوشين و حامد را داشت، با گذر زمان به آن شرايط رسيد.

چند بازیکن جــوان و كم تجربه بــه همــراه تیمتان به كاپ آســیا آمدهاند. آیا قرار اســت بازي كنند یا مثل گذشــته صرفــا براي حضور در مســابقات و درك شرایط بازيها آمدهاند؟

من در گذشــته و هميــن دوازده بازي اخير نشــان دادهام كه وقتي بازيكني را با خودم به تورنمنتی ميبرم، به او بازي ميدهم. در اطلس و تورنمنت بعدش و در تمام بازيها، اكثر قريــب به اتفاق بچهها به ميــدان رفتنــد. در ايــن رقابتها هم شرايط همان خواهد بود و تمام بازيكناني كه موارد خواسته شــده را انجام دهند به بازي گرفته خواهند شــد. در مجموع اين بازيها جاي شايسته ترين بازيكنان است و آنهايي كه نقصي دارند بايد به سرعت آن را بر طرف كرده و به تركيب اضافه شوند.

و پیشبینيتان از نتیجه ایران در كاپ آسیا؟

نــه جادوگــرم و نه پيــش بين! بهعنــوان ســرمربي هم فقــط ميتوانم قــول دهم كه بازيكنــان و كادر فنيام با تمام وجود براي بهتريــن نتيجه بجنگند و مقابــل رقبا تا لحظــه آخر تالش كنند. اين تمام چيزي است كه ميتوانم درباره اين رقابتها قولش را بدهم يا پيش بيني كنم.

حامد و اوشین هر دویشان بازیکنان بزرگي هستند و زماني كه مشخص شد به تیم ملي ميآیند، از آمدنشان استقبال كردم. در هر صورت من باید بهترینها را به لبنان ببرم و فکر ميكنم این دو بازیکن ميتوانند به تیم كمك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.