چاوشيفر: از دست دادن جهاني بدشناسي بدي بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتان تيم ملي شناي ايران ميگويد: «در رشتههاي تيمي اميد بيشتري براي كسب مدال مسابقات شناي داخل سالن داريم.» جمال چاوشيفر كه مدتي پيش و در تمرينات تيم ملي دچار مصدوميت شد، ابتدا درباره مراحل درماني و شرايط مصدوميت دستش توضيح ميدهد: «بالفاصله با پيش آمدن اين مساله مراحل درماني دستم را زير نظر پزشك فدراسيون شروع كردم و تا به امروز ادامه دادم. مراحل درمانيام خوب پيش رفته است و االن هم آتل دستم را باز كرده و مراحل فيزيوتراپي را ميگذرانم تا دستم از حالت فيكس و خشك بودن خارج شود.» او درباره زمان آغاز شدن تمرينات دوبارهاش در اردوهاي تيم ملي شنا نيز ميگويد: «بايد تا آخر اين هفته كمي با دستم مدارا كنم و با شروع هفته آينده دست به وزنه شوم تا تمرينات با وزنه خود را آغاز كنم. در حال حاضر هم تمرينات درون آب خود را پيگيري ميكنم ولي براي انجام تمرينات با وزنه كمي بايد صبر كنم تا دستم شرايط بهتري را پيدا كند.» مليپوش با تجربه شناي ايران با ابراز تأسف از اعزام نشدنش به مسابقات جهاني شنا ادامه ميدهد: «اين يك بدشانسي بود كه يك هفته قبل از مسابقهها براي من اتفاق افتاد. قطعا حضور يافتنم در اين رقابتها ميتوانست آمادگيام را چند برابر كند. حضور ورزشكار در مسابقات متعدد ميتواند او را از نظر جسمي و فكري در شرايط ايدهآلي قرار دهد.

از اين اتفاق ناراحتم اما سعي ميكنم با تمرينات به آمادگي برسم ولي هيچ تمريني نميتواند به اندازه حضور در مسابقه مفيد باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.