روز طاليي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ورزشكاران ايران در مسابقات پارا دو و ميداني قهرماني جهان در ســوييس روز طاليي را پشت ســر گذاشتند. نمايندگان ايــران كه در رده ســني جوانــان در اين رقابتهــا شــركت كردهاند روز گذشــته صاحب چهار مدال طال شدند. اولين مدال طال را علي سپهوندي در ماده پرتاب نيزه در كالس ادغامــي 47-42 F با پرتاب 41 متر و 41 سانتيمتر كسب كرد. نكته جالب توجــه در اين رقابت اين بود كه ســيمون كلينكوا از بلژيــك در حالي به مدال نقره ايــن ماده رســيد كــه ٦1 متــر كمتر از ورزشكار ايران كه به مدال طال رسيده بود، پرتاب كرد. اين ورزشكار بلژيكي با پرتاب 25 متر و 52 ســانتيمتر در رده دوم قرار گرفت. دوميــن مدال طالي ايران را هاجر صفــرزاده در ماده دوي 400 متر كســب كرد. صفرزاده در روز پاياني مسابقات دوي نابينايان در كالس ادغامي T13-11 موفق شد با زمان يك دقيقه و 5 ثانيه و 7٨ صدم ثانيه صاحب مدال طال شود. همچنين نيره سالمتيان هم در پرتاب نيزه كالس ادغامي 47-42 F رده ســني زير 20 سال موفق شــد با پرتاب 21 متر و 49 ســانتيمتر به مدال طال برســد. در مسابقات پرتاب نيزه در بخش مــردان هم محمد فتحي گنجي

در ماده پرتاب نيــزه كالس ادغامي -42 47 Fزير 23 ســال موفق به كسب مدال برنز شــد. گنجي با پرتــاب 51 متر و 32 سانتيمتر توانســت اين مدال ارزشمند را

كسب كند. همچنين محمد مشهديان در روز پاياني مسابقات پارا دو و ميداني جوانان جهان در دوي 400 متــر گروه نابينايان و كم بينايان عنوان قهرماني را به دســت آورد. رقابتهاي پارا دو و ميداني قهرماني جهان در ســوييس در حالي پيگيري شــد كه محمد مشهديان در كالس T11‬ تا ‪T13 دوي 400 متر با ركورد ۲۵ ثانيه و ۲3 صدم ثانيــه عنوان قهرماني را به دست آورد. ورزشكاراني از لهستان و برزيل نيز عناوين دوم و سوم را كسب كردند. مهرداد مرادي ديگر نماينده كشورمان در اين ماده نيز عنوان چهارم را به دســت آورد. اين هشتمين مدال طالي ايران در اين مســابقات بود. پيش از اين علي اصغــر ابارقي(پرتاب وزنه)، محمود احمدي بلوطكي (پرتاب وزنه)، فاطمه انصاري (پرتاب وزنه و پرتاب ديســك)، محمدحســن ميرزايي (پرتاب ديسك)، مهرداد مرادي ۱00( متر نابينايان) و هاجر صفرزاده (دوي 00۲ متر نابينايان) كاروان ايــران را صاحب مدال كرده بودنــد. ايران با 4۲ ورزشــكار در اين رقابتها كه در نوتويل سوييس در حال برگزاري است، شركت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.