افشاردوست: ناظران كنفدراسيون واليبال آسيا جوان میشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبيركل فدراسيون واليبال ميگويد جوانگرايي در ناظران مسابقات از جمله اولويتهاي كاري كنفدراسيون واليبال آسياست. رقابتهاي واليبال قهرماني زنان آسيا از ٨1 تا ٦2 مردادماه به ميزباني شهر مانيل در كشور فيليپين برگزار ميشود و تيم ملي ايران در اين مسابقات با تيمهاي تايلند، چين تايپه و مالديو همگروه است. كنفدراسيون واليبال آسيا

(CVA)محمود افشاردوست دبيركل و سعيد درخشنده رييس رويدادهاي بينالمللي فدراسيون واليبال ايران را بهعنوان اعضاي كميته كنترل و براي نظارت بر اين رقابتها انتخاب كرده. اين دو ايراني هم شنبه شب، تهران را به مقصد مانيل ترك كردند تا در اين رقابتها حضور پيدا كنند. يكي از بحثهاي موجود در امر نظارت، سن باالي آنهاست. موضوعي كه افشاردوست ميگويد مد نظر كنفدراسيون آسيا نيز هست: «يكي از اولويتهاي كاري كنفدارسيون واليبال آسيا جوانگريي در گروه ناظران است كه نمايندگاني از ايران، كره جنوبي، عمان، تايلند و براي اين منظور انتخاب شدهاند و به مسابقات مختلف براي تجربه اندونزي اعزام ميشوند. البته جوانگرايي در ناظران به معني استفاده از نيروهاي 20 تا 30 ساله نيست بلكه افرادي است كه تجربه الزم براي نظارت را داشته باشند و حداقل در 20 سال آينده بتوان از آنان در اين زمينه استفاده كرد.» افشاردوست بعد از رقابتهاي قهرماني زنان آسيا راهي چين تايپه ميشود تا در رقابتهاي المپيك دانشجويان جهان (يورنيوسياد) نيز بهعنوان ناظر فدراسيون جهاني حضور داشته باشد. مسابقات واليبال بيست و هفتمين دوره المپيك دانشجويان جهان (يورنيوسياد) با حضور 22 تيم در گروه مردان و ٦1 تيم درگروه زنان پيگيري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.