طلبكارهاي شهرداري کاشان، نگران تغيير مديريت شهري

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حكم توقيف اموال مديرعامل باشگاه شــهرداري كاشــان در حالي صادر شده كه گويا ايــن بار طلبكارهــا قصد كوتاه آمــدن ندارند. بعــد از اينكــه مطالبات هندباليستهاي تيم شــهرداري كاشان پرداخت نشد، بازيكنان و عليرضا حبيبي، مربي اين تيم از مديران باشــگاه شكايت كردند كه مدتي بعد از اين شكايت، حكم توقيف اموال مديرعامل باشگاه صادر شد؛ رويهاي كه نشــان ميدهد اهالي هندبال بر خالف دفعات قبــل، قصد كوتاه آمدن ندارند و دنبال حق و حقوقشان هستند. عليرضــا حبيبي كه ايــن روزها تيم ملي هندبال را براي حضور در جام سئول آماده ميكنــد، با تاييد ايــن موضوع ميگويد: «با پيگيريهــاي اعضاي تيــم هندبال شهرداري كاشان از طريق مراجع قضايي به منظور صــدور چــك بيمحل، حكم توقيف اموال احمد شاه باالئي، مديرعامل باشــگاه و مليحه صالحي، مســوول امور مالي باشــگاه شهرداري كاشان صادر شد و توســط مامور دادگســتري كاشان به نامبردگان ابالغ شد.»

او در حالي ايــن توضيح را ميدهد و از جديــت طلبكارهــا بــراي وصــول مطالباتشــان ميگويد كــه اعضاي تيم هندبال شهرداري كاشان، فصل قبل ليگ برتر به عنوان قهرماني دســت يافتند اما تنهــا 70 درصد مبلغ قراردادهايشــان را دريافــت كردنــد و 30 درصد مانده از قراردادشان و 30 درصد مازاد پاداششان را بعــد از گذشــت 5 ماه هنــوز دريافت نكردهانــد كه به هميــن دليل چكهاي باشگاه كه به امضاي مديرعامل و مسوول امــور مالي صادر شــده بود را بــه اجرا گذاشــتند. اين اقدام ســريع اعضاي تيم هندبال شهرداري كاشــان (اقدام سريع ميگوييم چراكه در هندبال پروندههايي وجــود دارد كــه مربوط به چند ســال اخير اســت) در حالي انجام شــده كه به خاطر تغييرات پيش روي شــهرداري در شهرهاي مختلف، اعضاي تيم نگرانند كه با تغييراتي كه در مديريت شهري صورت ميگيــرد، حق و حقوقشــان از ســوي مسووالن جديد جدي گرفته نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.