خيال شطرنجبازهاي اعزامي به ترکمنستان راحت شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تقريبا كســاني كه شــانس حضور در رقابتهاي شــطرنج بازيهاي داخل سالن آســيا را داشتند، بابت حضورشــان در اين رقابت اطمينان داشــتند اما با اعالم اسامي از ســوي فدراسيون، خيالشــان راحت شد و ايــن يك ماه باقيمانــده را ميتوانند بهتر تمرين كنند. در جريان نشســت ستاد عالي بازيهاي آســيايي و المپيــك كه با حضور مسووالن وزارت ورزش و كميته ملي المپيك برگزار شــد، قرار بر اين شد كه شطرنج در فهرســت مسافران تركمنســتان قرار گيرد. بر همين اســاس بعــد از چنــد روز از اين نشست، فدراسيون نام كساني كه قرار است در بازيهاي داخل سالن آسيا شركت كنند را اعالم كرد؛ فهرســتي كه نشــان ميدهد فدراسيون شــطرنج به دنبال مدالهاي اين بازيهاست. ســارا خادمالشــريعه(تهران)، ميتــرا حجازيپور(خراســان رضــوي)، آتوســا پوركاشــيان(تهران)، مبينــا علــي نســب(مازندران)، وصال حامدينيا(خراسان رضوي)، احســان قائممقامي(تهران)، پرهام مقصودلو (گلستان)، پويا ايدني (خوزستان)، پوريــا دريني (كرمــان)، مســعود مصدق پور(خراسان رضوي)، خليل موسوي(گيالن) و اميررضــا پور رمضانعلــي (گيالن) نفراتي هستند كه در فهرست اعزام قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.