نصرتي: اميدوارم وزير ورزش استعفاي رحيمي را قبول نكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش هندبال كشــورمان ميگويد: «رحيمــي اتحاد را به هندبــال بازگرداند و اميــدوارم وزير ورزش اســتعفاي او را قبول نكند.» شــاهو نصرتي در خصوص استعفاي عليرضا رحيمي از رياست فدراسيون هندبال ميگويد: « اميدوارم وزير ورزش با استعفاي رحيمي موافقت نكند و شرايطي فراهم شود تا او دوبــاره به كارش ادامــه دهد. هندبال نيازمند مديري اليق است و بايد از رحيمي حمايت شــود.» او همچنيــن ميگويد: « با بازگشت دوباره رحيمي هندبال جان تازهاي گرفت، مليپوشــان با انگيزه بيشتري براي حضور در ميادين آماده ميشدند و همچنين اتحاد خوبي در بين خانــواده هندبال ديده شــد. »مليپوش هندبال كشورمان به اتحاد به وجود آمــده در هندبال اشــاره ميكند: «اتحــاد بين خانواده هندبــال را ميتوان از همان انتخابات گرفته تا دوباره دور هم جمع شدن تمام مليپوشان بدون حاشيه و حرف حديث، ديد.»

نصرتي ادامه ميدهــد: «هيچ كدام از مليپوشــان دوســت ندارند هندبال دوباره به روزهاي گذشــته باز گــردد. هندبال در دورههاي گذشــته روزهاي سختي را سپري كرد و هيچ كس دلش نميخواهد كه اتحاد و نشاط امروز هندبال از بين برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.